Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

09 februari 2015

Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Under november 2014 genomfördes en enkätundersökning bland besökare hos Beroendegruppen, Arbete och försörjning samt Barn, unga och familj. De inkomna svaren har sammanställts och analyserats, och resultatet kommer att användas för att utveckla verksamheterna.

Av de 384 personer som besökte socialtjänsten under november månad 2014 fick vi bara in svar från 55 personer. Vi bedömer att den låga svarsfrekvensen till stor del beror på hur vi har valt att lämna ut enkäterna. Vid nästa undersökningstillfälle kommer vi att se över hur vi lämnar ut enkäter till besökare, för att försöka få en högre svarsfrekvens.

De flesta är nöjda men vi behöver ändå förbättra oss

De flesta som deltagit i brukarundersökningen tycker att det är lätt eller ganska lätt att förstå den information de fått från socialsekreteraren, men 12 % svarade att det är svårt att förstå den information som socialsekreteraren ger. Det tycker vi är för mycket. Att förstå den information som man får från sin socialsekreterare är mycket viktigt för att kunna ta till vara sina rättigheter. För att göra information om socialtjänsten tillgänglig för fler kommer vi att arbeta med information på lättläst svenska och på andra språk.

De flesta upplever att socialsekreterarna frågar efter deras synpunkter och visar förståelse för deras situation, men något fler än 10 % tycker inte det. Alla som har kontakt med socialtjänsten ska få möjlighet att berätta vad man tycker om socialsekreterarens utredning och förslag till beslut och insatser. Alla har också rätt att känna att socialsekreteraren visar förståelse för ens situation. Det handlar om att känna att man har blivit väl bemött och fått vara delaktig i utredning och beslut. Det är viktigt inte minst när man får ett besked eller beslut som man inte håller med om. Det är en fråga både om värderingar och bemötande, och om att ge tydlig och begriplig information, och vi strävar hela tiden efter att förbättra oss inom dessa områden.

Var femte person (20 %) som har besvarat enkäten känner inte att de har kunnat påverka det stöd och den hjälp som de fått. Vi tror att det delvis kan bero på att många av socialtjänstens insatser är styrda av lagstiftning och därför inte går att påverka så mycket. Den som beviljas stöd och hjälp ska dock få vara med och påverka hur stödet ska utformas i den utsträckning som det är möjligt. Det är viktigt att socialsekreteraren tydligt förklarar vilka insatser den enskilde kan vara med och påverka och vilka insatser som är styrda av lagstiftningen.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument