Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

27 mars 2017

Förbättrad arbetsmiljö i kommunens skolor

Just nu pågår flera olika insatser i Värmdö som belyser förbättrad arbetsmiljö i kommunens skolor.

Kommunen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Efter ett besök från Arbetsmiljöverket under hösten 2014 ställdes visa krav mot kommunen inom ramen för en nationell tillsynsinsats mot skolor och skolornas huvudmän gällande arbetsmiljön. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes som fick i uppgift att arbeta fram rutiner och underlag för att uppfylla kraven från inspektionen. Arbetsmiljöverket konstaterade våren 2015 att Värmdö kommun har åtgärdat bristerna och kommunen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Ny- och ombyggnation av Farstavikens skola

Ytterligare åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i kommunens skolor pågår. Till exempel byggs Farstavikens skola/Kvarnberget om för att skapa bättre lärmiljöer och arbetsmiljö. Om- och tillbyggnation startade hösten 2015 och förväntas vara färdigställt våren 2018.

Kapacitetsutredning för att möta framtida efterfrågan

Kultur- och utbildningssektorn gör just nu också en kapacitetsutredning som syftar till att bedöma vilka kapacitetsförutsättningar och utvecklingsmöjligheter som kommunens förskole- och skollokaler har för att möta framtida efterfrågan på förskole- och skolplatser. Kapacitetsutredning ska presenteras för Utbildningsnämnden i april.

 

Då Värmdö är en kommun under stark tillväxt kommer behovet av kommunal service i form av bland annat förskola och skola att förändras markant. Detta kräver en långsiktig planering för att kunna tillgodose behovet av platser och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola. Utbildningsnämnden genomför årligen en uppföljning av rådande lokalnyttjande och kommande års lokalbehov vilket presenteras i en lokalplan och lokalanalys. I planen tydliggörs om en utökning behövs och var i kommunen det kan vara lämpligt att placera framtida förskolor och skolor.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar