Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

24 februari 2017

Frågor och svar om integration och etablering

Vi arbetar utifrån att ett bra mottagande och inkludering av nyanlända i samhället motverkar utanförskap och skapar trygghet för både den nyanlände och alla andra Värmdöbor. Tillsammans kan vi i Värmdö kommun skapa en bra start för våra nya medborgare.

Här försöker vi svara på de frågor och svar som kommit in angående etablering och integration av nyanlända i kommunen.

Bostäder och placering

Varför måste Värmdö erbjuda bostäder åt nyanlända?

Sedan den 1 mars finns en ny lag, Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättninglänk till annan webbplats. Lagen innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Det är Migrationsverket som anvisar nyanlända till kommunen.

Hur många nyanlända kommer Värmdö ta emot?

Under 2016 anvisades 154 personer till Värmdö. De nyanlända kommer från Migrationsverkets anläggningsboenden eller är kvotflyktingar som kommer direkt från flyktingläger i andra länder. Det aviserade anvisningstalet för 2017 är 171 personer. Till detta kan komma vissa familjeanknytningar till personer som anvisats till kommunen och till ensamkommande barn som kommunen tagit emot. Ansvaret för familjeanknytningar ingår dock inte i den nya lagstiftningen avseende bosättning och är därmed inte heller en prioriterad målgrupp.

Kan kommunen säga nej till att ordna bostäder åt nyanlända?

Enligt Bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 kan kommunen inte underlåta eller avstå från att ordna boende till de personer som anvisas från Migrationsverket. Kommunen kan inte heller neka någon som själv hittar boende att flytta till kommunen.

Hur arbetar kommunen med att anordna bostäder för nyanlända placerade?

Kommunen har utrett och identifierat olika möjliga områden för placering av tillfälliga bostäder, utspridda över kommunen. Detta har gjorts utifrån olika kriterier; integration, kollektivtrafik, miljöaspekter och områden som inte står i konflikt med andra exploateringsområden och projekt. Vi har även valt områden utifrån tidsperspektivet. Så långt det är möjligt ska modulhusen anpassas till närmiljön. Den närmaste omgivningen kring modulhusen ska göras trivsam och trygg för både boende, besökare och passerande.

Kommunen hyr även lägenheter från Värmdö Bostäder. I ägardirektivet till bostadsbolaget anges att bolaget skyndsamt ska tillhandahålla bostäder för nyanländas och socialtjänstens behov. Kommunen hyr även in lägenheter och villor/Attefallshus från privata bostadsbolag och fastighetsägare.

Hur kan vi som medborgare hjälpa till med boende för nyanlända?

Vi uppmuntrar civilsamhällets engagemang. Om du som medborgare har bostäder eller del av bostad att hyra ut, så är du välkommen att kontakta kommunen.

Kommunen samarbetar med olika hyresvärdar för att få loss bostäder och söker kontakt med markägare för att om möjligt arrendera mark för tillfälliga bostäder.

Varför har vi medborgare inte fått reda på att det ska placeras modulhus i vårt område?

Vi har förstått att vi inte har tillgodosett behovet av information kring de boenden som hittills har etablerats. Vi vill lyssna på våra medborgare och vårt mål är att nu på ett mer transparent sätt informera via möten och vår webbplats. Vår ambition är att ha en så transparent process som möjligt. De närboende är en prioriterad målgrupp och också en viktig del i integrationen.

 

Integration och trygghet

Vilket ansvar har kommunen för nyanlända vuxna och barn?

Kommunen har ansvar för:
- mottagande och bostadsförsörjning
- praktisk hjälp vid bosättning
- undervisning i Svenska för invandrare, SFI.
- samhällsorientering och annan vuxenutbildning
- förskola, barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar
- försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan

Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på sammavillkor som andra kommuninvånare.

Hur länge är man nyanländ?

Arbetsförmedlingen, som har det samordnade ansvaret, tar fram en etableringsplan som sträcker sig 24 månader. Det är under den tiden som nyanlända har ett etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen. Under den tiden lär de sig svenska, går kurs i samhällsorientering, och får hjälp att komma i arbete.

Hur integreras de nyanlända?

Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare, SFI. Det är en obligatorisk kurs i samhällsorientering samt arbetsförberedande aktiviteter.
Arbetsförmedlingen samordnar etableringen i samverkan med kommunen och andra myndigheter. Genom aktiviteter och samverkan med civilsamhället, kyrkan och föreningslivet arbetar Värmdö kommun för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället.

Vad är målet med kommunens mottagning av nyanlända?

Kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att nyanlända kommer ut i arbetslivet innan deras tvååriga etableringsprogram avslutas. Personer som har haft etableringsplan i två år men fortfarande behöver insatser från Arbetsförmedlingen, har rätt till samma stöd inom jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar som alla.

Nyanlända ska få snabb, individanpassad och effektiv undervisning. En effektiv etablering av nyanlända vuxna är beroende av att vi erbjuder deras barn en god utbildning i en trygg miljö, som stimulerar utveckling och lärande.

 

Har du en fråga?

Har du ytterligare frågor om Värmdös arbete med integration och etablering? Skriv gärna till oss genom formuläret nedan. Frågan och svaret kan komma att publiceras här på varmdo.se, för att andra också ska kunna ta del av informationen. Dina personliga uppgifter kommer dock inte att publiceras.

Vill du istället komma i kontakt med en politiker hittar du kontaktinformation här.
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information