Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

05 juni 2014

Hållbart boende och belysning för ökad trygghet

På Kommunstyrelsen möte 4 juni: hållbart boende, belysning för ökad trygghet och återköp av slang för slamtömning.

Återköp av slang för slamtömning

Kommunen kommer att ge möjlighet till återköp av slang för slamtömning samt ombesörja hämtning av slangen. Mer information kommer att gå ut till berörda inom kort.

Fortsatt försök med allmänhetens frågestund

Kommunstyrelsen föreslår att allmänhetens frågestund ska genomföras vid kommunfullmäktiges möten i augusti 2014 och i mars 2015. Frågestunden innebär att allmänheten kan skicka in en fråga var skriftligt och få den besvarad på fullmäktigemötet.

Belysningsprogram för ökad trygghet tas fram

Ett nytt program för bättre belysning i Värmdö och centrala Gustavsberg har tagits fram. Det ska förbättra nuvarande miljöer och tydliggöra viktiga byggnader och landmärken i kommunen. Genom ett uttalat program för belysning hoppas kommunen kunna öka tryggheten för medborgarna. Målsättningen är också en långsiktigt hållbar belysning både ekonomiskt och miljömässigt.

Hållbart boende i naturnära områden

Ett långsiktigt hållbart boende med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Det är ambitionen i detaljplanearbetet för Torsby 1:342 Drakudden. Målet är också att göra naturmark och strandområdet tillgängligt för boende och allmänhet. Detaljplanen ligger till grund för det exploateringsavtal som Värmdö kommun upprättat tillsammans med markägaren Torsby Havsvik AB.

I detaljplanen för Mörtnäs 1:12 planeras sammanlagt 115 nya bostäder samt skola eller vårdinrättning. Dessutom innehåller planen möjligheten till en fartygsbrygga för eventuell framtida kollektivtrafik med båt. Ett exploateringsavtal har upprättats med markägaren Grisslingehöjden KB. Den mark som blir aktuell för allmänna anläggningar samt område för förskola eller vårdboende överlämnas till kommunen utan ersättning.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar