Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

04 december 2015

Medborgardialog om trafiklösningar i Värmdö

En medborgardialog kommer att hållas kring planerade trafikprojekt i Gustavsberg.

Dialogen kommer att omfatta både pågående och planerade exploateringsprojekt som bedöms påverka trafiksituationen i främst de centrala delarna av Gustavsberg.

Genomförs våren 2016

Utifrån det förslag på tidplan som tagits fram kommer dialogen att genomföras under våren 2016. En sammanställning ska redovisas för kommunstyrelsen i maj/juni 2016.

- Det är jättebra med en dialog i de här frågorna. Jag tror att de trafikutredningar som gjorts behöver presenteras och göras tillgängliga för att skapa en förståelse för de val som gjorts fram till idag, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har gjort flera trafikutredningar och trafikmodell Stadsgatunät antogs av kommunstyrelsens planutskott i mars 2015. Modellen innebär i praktiken att trafiken fördelas på flera mindre stråk.

Flera projekt som påverkar trafiken

I november 2014 fick kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för en väg nordväst om Gustavsberg via östra Ekedal. Utredningen har visat på att en omdirigerad trafik skulle medföra att biltrafiken genom centrala Gustavsberg skulle minska. Det i sin tur skulle innebära en förbättrad luftmiljö genom minskade utsläpp samt säkrare trafiksituation.

- Vårt syfte har hela tiden varit att skapa grönområde och ny bostadsbebyggelse i samklang med ett fungerande trafiksystem för hela centrala Gustavsberg. Vi ser fram mot att få medborgarnas åsikter i frågan, säger Anders Gullander (FP), ordförande i kommunstyrelsens planutskott.

I juni 2015 fick kommundirektören i uppdrag att förbereda en medborgardialog kring förbifart östra Ekedal. Syftet med att utöka dialogen till att omfatta flera av de utvecklingsprojekt som pågår i Gustavsberg är att exploateringsinsatserna påverkar trafiken i området.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar