Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

10 november 2015

Nya bostäder i havsnära läge

Nya bostäder ska byggas, samtidigt som kulturmiljövärden bevaras och skyddas i området Strandvik vid Farstaviken i centrala Gustavsberg. Detta är syftet med en ny detaljplan som antagits av Värmdös kommunstyrelse.

 

Den nya detaljplanen gör det även möjligt för medborgarna att ta del av strandnära områden och bevara båtlivet.

Möjligt med 60 nya bostäder

Detaljplanen möjliggör att cirka 60 nya bostäder kan byggas i området, inklusive nya bostäder i den befintliga villan Strandvik som ska rustas upp och skyddas. I planområdet finns förutom villa Strandvik befintlig bebyggelse som till största del ska bevaras och skyddas i detaljplanen.

- Strandvik är redan idag en mötesplats för Värmdöborna. Genom att vi utvecklar och förädlar den platsen så ökar vi möjligheten för fler att ta del av ett centralt strandnära område med stort affektions- och kulturvärde, säger Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Parken vid Strandvik är en viktig träffpunkt och en del av planerna med ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för båtlivet med många bryggor och båtupplag.

Positiva effekter på miljön

Marken ägs idag av JM AB men genom ett exploateringsavtal som antogs i samband med detaljplanen, så kommer Värmdö kommun att ta över all park- och naturmark inom planområdet i syfte att förbättra och förstärka park- och gångstråk. Delar av naturmarken i planområdet är idag otillgänglig på grund av höjdskillnader. I området finns en stor småbåtshamn som också ska bevaras och ges möjlighet att fortsätta verka på platsen.

En gångväg planeras i form av ett trädäck utmed vattnet. Trädäcket ska möjliggöra promenader från Farstavikens inre del och hela vägen runt Kalsongberget samt innehålla några bredare partier, där man kan ordna sittplatser.

- Genom ett avtal med JM AB så har vi lyckats lösa frågan om ett promenadstråk utmed hela stranden, även utanför den del som omfattas av själva planområdet. säger Anders Gullander (FP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande samt ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Marksanering vid Farstaviken

Samtidigt innebär ett genomförande av detaljplanen att park- och naturmark kan skyddas och bevaras och att marken kommer att saneras. En sanering av den förorenade marken har även positiva effekter på Farstaviken då utläckaget i viken minskar. Gång- och cykelvägar ska förbättras och utvecklas och hastighetsreducerande åtgärder kommer att göras i området.

Huvuddelen av den tillkommande bebyggelsen inom planområdet kommer att vända sig till personer över 55 år.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar