Nyheter

Tyck till

14 december 2016

Nyanländas integrering i Värmdö kommun

Under 2017 kommer Värmdö kommun att ta emot 216 nyanlända. Kommunens ansvar är bland annat att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet samt att ordna en bostad.

Från och med den 1 mars 2016 är kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt en lag som heter bosättningslagen. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd samt deras anhöriga. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

En fördelning för hela Sverige

Stockholms län ska under 2017 ta emot 8781 nyanlända personer. Utifrån det har Stockholms kommuner fått en fördelning av länsstyrelsen och Värmdö kommun ska ta emot 216 nyanlända. Kommunen kommer att ha cirka 50 boendeplatser klara i början på 2017.

Här hittar du hela fördelningslistan för Stockholms kommunerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt information om fördelningen i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fördelningen baseras på förutsättningar

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror bland annat på kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Regeringens avsikt är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.

Värmdö kommun har under 2016 tagit mot 154 nyanlända vilket inkluderar vuxna och barn under 18 år som kommer tillsammans med vårdnadshavare.

Vem ansvarar för vad?

Kommunen har ett ansvar enligt etableringslagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 december 2010, innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. I det ansvaret ligger att ge de nyanlända samhällsorientering samt svenskundervisning för invandrare (SFI).

Målet med samhällsorienteringen är att deltagarna ska få kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt samt information om hur samhället är organiserat.

Skola och unga

Skola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar samt insatser inom det sociala området är också kommunernas ansvar. Vad gäller arbetet med ensamkommande barn och ungdomar så är det socialnämnden i Värmdö kommun ansvar och det arbetet regleras av socialtjänstlagen. Gällande boende för ensamkommande barn och ungdomar så placeras de antingen i familjehem eller i så kallade HVB hem (Hem för Vård av Barn). Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är ansvariga för och beslutar om HVB-boenden.

Arbetsmarknad och integration

Arbetsförmedlingen har genom etableringslagen ett samordningsansvar för etableringsinsatser för nyanlända flyktingar. Från och med 1 januari 2017 så återtar Arbetsförmedlingen i Nacka Värmdö etableringsuppdraget från Haninge, vilket underlättar nyanländas etablering.

Arbetsförmedlingen ska upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering, en så kallad etableringsplan. Den ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer. Planen ska minst innehålla kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i arbetslivet.

Samarbeten i Värmdö

Värmdö kommun arbetar med olika integrationsinsatser för att underlätta för de nyanlända att komma in i samhället och därigenom förbättra deras möjligheter till att få arbete. Bland annat så finns ett samarbete med Röda Korset - Kompis Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, språkstödjare, mentorsnätverk på webben, advisory boardlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och samarbeten med kyrkan och andra organisationer och föreningar i kommunen.

Läs mer om olika myndigheters ansvar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boende och bygglov

Värmdö kommun ansvarar enligt bosättningslagen för att bosätta nyanlända. Det sker till största del på ordinarie bostadsmarknad men när den ordinarie bostadsmarknaden inte kan tillgodose behovet behöver Värmdö kommun bygga tillfälliga boenden. I de fall Värmdö kommun behöver bygga tillfälliga boenden så ansöker kommunen om bygglov. Det regleras utifrån krav i plan- och bygglagen och de regelverk som bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden har att rätta sig efter – oavsett om den sökande är en privatperson eller kommunen.

När en ansökan om bygglov görs så görs en utredning och lämplighetsprövning av ärendet. Vid nybyggnation så ska också berörda sakägare beredas tillfälle till yttrande gällande ansökan. Berörda sakägare brukar vara de som gränsar till fastigheten som bygglovet sökts på. Vid en avvägning av det enskilda och allmänna intresset bedöms om det allmänna intresset av att bebygga fastigheten väger tyngre än de enskilda intressena av att bevara området orört.

Hyressättning och kontrakt

Under etableringstiden erbjuds ett boende för den nyanlände antingen i nyproducerade modulbostäder eller i bostäder inom Värmdö kommuns ordinarie bostadsbestånd.

Kostnad för nyproduktion av modulbostäder varierar beroende på var boendet är placerat samt utformning på boendet. Värmdö kommun verkar för att hyran ska kunna betalas, utan att den nyanlände behöver ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Därför är hyressättningen densamma oberoende i vilken modulbostad den nyanlända bor, även om produktionskostnaden i vissa fall överstiger hyresbeloppet. I hyran ingår vatten, sophämtning, el, uppvärmning, grundmöblemang, larm, bevakning etc.

I de fall där en bostad hyrs genom andra hyresvärdar, betalar den nyanlände det belopp som hyresvärden tar ut.

Hyreskontraktet för samtliga boenden löper på en månad i taget under etableringsperioden för att möjliggöra flexibilitet för de nyanlända.

Ersättningar och service

Kommunen erhåller statlig ersättning för flyktingmottagande, dels genom schablonersättningar, dels med faktiska kostnader för de kostnader som är återsökningsbara.

Försäkringskassan hanterar den etableringsersättning som nyanlända får. Läs mer på Migrationsverkets hemsidaöppnas i nytt fönster och hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I övrigt tillhandahåller kommunen den service som man tillhandahåller till samtliga invånare i Värmdö kommun.

Du hittar mer information via länkarna i högerspalten.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar