Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

28 oktober 2015

Parallella arkitektuppdrag för Gustavsbergsprojektet

Värmdö kommun bjuder in till anbud för parallella uppdrag för Gustavsbergsprojektet.

Målet med den öppna anbudsgivningen är att få in anbud som ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete och stadsutvecklingen i centrala Gustavsberg.

Gestaltningsområdet omfattar fyra delområden: Stadsparken, Centrum, Kråkberget och Vattentornsberget. Inom uppdragsområdet ska planeras för bostäder, handel, kontor, förskola, församlingshem och äldreboende. En stadspark ska gestaltas med intressanta och inbjudande mötesplatser och ett sammanhållet grönstråk som kopplar samman hamnområdet med centrum och Gustavsbergs övriga delar.

Fyra kontor väljs ut

Anbudsgivningen är öppen och utifrån anbuden kommer Värmdö kommun att bjuda in fyra kontor till de parallella uppdragen. De kontor som lämnar anbud kan bestå av flera kontor som går samman och bildar projektorganisation. Endast ett ansvarigt kontor samt en ansvarig kontaktperson per anbudsgivare ska anges. Enbart de fyra kontor som blir inbjudna till de parallella uppdragen har rätt att inkomma med gestaltningsförslag.

Resultatet kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet och utgöra underlag för stadsutvecklingen i Gustavsberg.

Anbud via e-avrop senast 23 november

Anbud ska vara Värmdö kommun tillhanda senast 2015-11-23. Värmdö kommun använder sig av elektronisk upphandling via e-avrop.

Läs mer och hitta anbudshandlingar

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar