Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

18 maj 2015

Resultatet från Värmdös skoldialog

Stöd till enskilda elever, den psykosociala miljön och skolmåltiderna är några av de viktigaste områdena enligt både föräldrar och skolpersonal i Värmdö. Det visar slutrapporten för medborgardialogen om skolan som nu är klar.

I veckan lämnades slutrapporten för Värmdö skoldialog till kommundirektör Stellan Folkesson. Kommunstyrelsen har fått en muntlig presentation av resultatet av de två externa konsulter, Ann Lundqvist och Sara Blücher, som haft i uppdrag att genomföra dialogen. 

Folkomröstning 2014

Bakgrunden till dialogen är folkomröstningen 2014 om grundskoleorganisationen. Dialogresultatet visar att majoriteten av föräldrar och personal idag tycks relativt nöjda med den nuvarande organisationen, men att det finns en väldigt tydlig önskan om förändring från två skolor - Kyrkskolan, som vill bli en F-6-skola, och Munkmoraskolan, som vill få en sammanhållen skolgång för sina barn efter årskurs 3.

– Resultatet visar också en stor samstämmighet mellan föräldrar och personal om vilka förbättringsområden som bör prioriteras i kommunens grundskolor: stödet till de enskilda eleverna, den psykosociala miljön och skolmåltiderna, säger Sara Blücher.

Resultatet visar också på att både föräldrar och personal önskar att Värmdö kommun ska öka arbetet med kommunens gemensamma mål för den pedagogiska utvecklingen i Värmdös grundskolor.

Högt deltagande bland föräldrarna

Vid föräldraenkäten så svarade 1 265 hushåll av totalt dryga 3 000 på enkäten.

– Att så många har svarat på webbenkäten till föräldrar, samt att de är så proportionerligt fördelade i förhållande till de olika skolornas storlek gör att vi med tillförsikt kan säga att Värmdös grundskoleföräldrar är representerade i resultatet, säger Ann Lundqvist. Hon fortsätter:

 - Svarsfrekvensen i webbenkäten till skolpersonalen var låg och kan ha sin förklaring i bristfälliga register och förmodad enkättrötthet. Men genom att personalens svar stämmer väl överens med föräldrarnas och många har bidragit med synpunkter och förslag i öppna svar, är resultatet ändå mycket användbart.

Slutsatser och rekommendationer

Här presenteras kortfattat konsulternas slutsatser och rekommendationer till kommundirektören. Rapporten finns i sin helhet i höger spalt.

Förväntningar på åtgärder

Det finns stora förväntningar på åtgärder vilket gör det viktigt att agera. Presentera åtgärder på både kort och lång sikt och glöm inte att kommunicera sådant som redan är på gång.

Långsiktighet och samverkan

Det finns en samlad kritik mot snabba och ogenomtänkta beslut. Rådet är att de beslut som framöver fattas ska vara långsiktigt hållbara och fattas i politisk enighet. En bättre samverkan mellan politik och tjänstemännaledning behövs också.

Gemensam vision och strategi

Det finns en stor efterfrågan på en gemensam vision och strategi för skolan i Värmdö. Rådet är att den tas fram i öppen dialog med berörda parter.

Dialog och underbyggda beslut

Även om den nuvarande organisationen i stort sanktioneras av såväl föräldrar som personal, bör man ta den oro som finns på allvar. Rådet är att i nära dialog med berörda, på framförallt Kyrkskolan och Munkmoraskolan, finna lösningar om möjligt. Målet vara att de beslut som fattas ska vara väl underbyggda och begripliga så att de blir möjliga att acceptera.

Utvecklingsprojekt inom prioriterade områden

Starta utvecklingsprojekt på de mest prioriterade områdena, och helst genom samverkan på tvären mellan skolorna, när det gäller: den psykosociala miljön i skolorna, förbättrat stöd till barn med behov av särskilt stöd och skolmåltiderna.

Vad händer nu?

Nästa steg är en tjänsteskrivelse som förbereds till kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelsen kommer att bestå av kommundirektörens förslag till kommunstyrelsen med anledning av slutrapporten. 


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information

Länkar