Nyheter

Tyck till

25 november 2015

Resultat från Skolinspektionens tillsyn

Barn på rad

Under hösten har Skolinspektionen genomfört inspektioner på utbildningsverksamhet i Värmdö kommun. Samtliga skolor lämnas utan anmärkningar gällande undervisning och lärande samt bedömning och betygsättning.

Skolinspektionen påpekar att det finns en avsaknad av systematisk analys på huvudmannanivå.

- Det är ett viktigt led i vårt förbättringsarbete, ett arbete som pågår ständigt. Genom tillsynen får vi hjälp med att prioritera samt får råd och vägledning i vad vi bör lägga fokus på i vårt utvecklingsarbete, säger Pia Andersen, kultur- och utbildningschef i Värmdö kommun.

Tillsynen omfattade förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning. Samtliga verksamheter i Värmdö som inspektionen genomförts på har lämnats utan anmärkning i områden som undervisning och lärande samt bedömning och betygssättning. Förskolorna uppfyller kraven inom de bedömningsområden som granskats och bedriver i huvudsak en verksamhet som följer de nationella målen.

G2 utan anmärkningar

Gustavsbergs gymnasium, G2, fick inga anmärkningar vilket visar att verksamheten fungerar väl utifrån de områden som Skolinspektionen bedömt. Däremot betonas att ”huvudmannen behöver utveckla sin uppföljning och analys av kunskapsresultaten i kommunens gymnasieskolor för att kunna ta beslut om nödvändiga åtgärder för att förbättra skolornas måluppfyllelse.” Huvudmannen, Värmdö kommun, uppmanas också att se över resursfördelningssystem för att säkerställa en likvärdig skola.

- Det är bra och jag är glad för resultatet på G2, även om jag inte är nöjd med det sammanlagda slutresultatet för Värmdö kommun, säger Mats Lundström, skolchef i Värmdö kommun.

Kullsvedsskolan bedöms uppfylla i stort sett samtliga krav inom de bedömningsområden som granskats. Motsvarande bedömning för Hemmestaskolan visar att det krävs insatser kring studiero och trygghet samt stöd och systematiskt uppföljningsarbete.

Godkänd vuxenutbildning

Skolinspektionen skriver i sin bedömning att vuxenutbildningen i Värmdö kommun bedriver en verksamhet som huvudsakligen uppfyller kraven inom de bedömningsområden som har granskats. Däremot så visar tillsynen bland annat att det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras så att mål, uppföljning, analys och genomförande av förbättringsåtgärder tydliggörs.

Syftet med tillsynen är att säkra en god utbildning i trygg miljö där alla elever når minst godkänt, bidra till utveckling genom råd, vägledning och uppföljning samt återrapportera trender och utveckling till regeringen.

Mer information

Läs mer på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Mats Lundström, skolchef, tfn 08-570 470 00

Karin Jöback, avdelningschef, tfn 08-570 481 51

Pia Andersen, kultur och utbildningschef, tfn 08-570 481 41

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar