Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

11 mars 2014

Tydligare ägardirektiv för kommunens bolag

Värmdös kommunstyrelse har lämnat förslag till fullmäktige om fastställande av ägardirektiven för kommunens bolag, och beställare- och utföraremodellen har granskats.

Tydligare ägardirektiv

Värmdös kommunstyrelse har lämnat förslag till kommunfullmäktige om fastställande av ägardirektiven för Kommunhuset i Värmdö AB samt en revidering av bolagsordningen i dotterbolagen. Förslaget ligger i linje med fullmäktiges budgetbeslut för 2014 där en effektivare organisation genom tydliga ägardirektiv och dialog med bolagen anges som en prioriterad uppgift. Förändringarna förväntas skapa förbättrade möjligheter till resultatutjämning, samordning av verksamheter och enklare beslutprocesser inom koncernen.

Moderbolaget Kommunhuset i Värmdö AB är sedan årsskiftet 2013/14 ägare till aktierna i dotterbolagen Värmdö Bostäder AB, Värmdö Hamnar AB, Gustavsbergsbadet och Gustavsbergs Porslinsmuseum AB.

Arkitektuppdrag för kultursatsning i Porslinsfabriken

Värmdö kommuns planer på ett kulturhus i delar av Porslinsfabrikens nu outnyttjade lokaler kräver en omfattande renovering. Mot bakgrund av renoveringsbehovet samt målet att samordna och utveckla kommunala kulturaktiviteter i Porslinsfabriken, har kommunstyrelsen godkänt att fyra arkitektkontor ges i uppdrag att inkomma med förslag. Förslagen, som kommer att ersättas med 150 000 kr/styck, kommer att redovisas i en programspecifikation som ger kommunen fri tillgång till idéer och delar från de olika förslagen. De verksamheter som är aktuella för samordning i Porslinsfabriken är bland annat biblioteket, Ungkulturhuset Gurraberg och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Granskning av beställare- och utföraremodellen genomförs

Den beställare- och utföraremodell som infördes i Värmdö under 2010 har, på uppdrag av kommunens revisorer, granskats av revisionsföretaget KPMG. Efter sin granskning har KPMG gjort bedömningen att organisationsmodellen och dess styrprinciper är fortsatt ändamålsenliga utifrån kommunens mål, men att modellen inte accepteras av alla och därför inte fungerar så bra som den hade kunnat göra. Sammanfattningsvis så rekommenderas kommunen att se över de synpunkter som lyfts fram samt att modellen bör förankras ytterligare för att den ska kunna appliceras och användas på bästa möjliga sätt.

För mer information kontakta

Monica Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Folkesson, Kommundirektör

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar