Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

16 mars 2015

Undervisningskvalitet och näringsrik mat viktigast

Över 1000 föräldrar svarade på enkäten som var en del av medborgardialogen Dialog skola. Nu kommer skolpersonalen få svara på en webbkät.

Medborgardialogen Dialog skola om Värmdö kommuns kommunala grundskolor fortsätter. Nu har den webbenkät som föräldrar besvarade kring årsskiftet presenterats och diskuterats under fyra uppföljande stormöten som hölls skolområdesvis.

Högt deltagande och bra underlag

Glädjande var att konstatera att så många som 1 265 föräldrar svarade på enkäten och att alla skolor är väl representerade i förhållande till sin storlek. Svaren från enkäten är bra underlag när det gäller att på en övergripande nivå följa upp den omorganisation och de förändringar som genomfördes inför läsåret 2013/-14. Totalt sett är det knappt 70 procent av föräldrarna som uppger att deras barn inte berördes av de förändringar som genomfördes. Av de ca 30 procent som blev berörda är det 12 procent som upplevde omorganisationen negativt.

Kompetens och näringsrik mat

När det gäller den generella uppfattningen av de kommunala grundskolorna är Värmdös vårdnadshavare ense om vad som är viktigast: kvaliteten i undervisningen, stöd till den enskilde eleven, lärarnas kompetens och behörighet och även näringsrik mat. Minst viktigt är närhet till hemmet, storlek på skola och rektorsområde samt skolans uttalade profil. När det gäller i vilken utsträckning kommunens skolor levererar på dessa områden är upplevelsen att det största förbättringsområdet är stöd till den enskilde eleven.

Webbenkät till skolpersonalen

Nästa steg i dialogen är nu en webbenkät till skolpersonalen. Den kommer att följa upp resultatet av föräldraenkäten för att få skolpersonalens syn på förbättringsområden. Enkäten kommer att gå ut till skolpersonalen efter påsk. Därefter sammanställs resultatet av hela processen för leverans till kommunledningen i slutet av april.

Läs mer om Dialog skola via länken i höger spalt.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information

Länkar