Nyheter

Tyck till

12 april 2017

Vad händer på Gustavsgården?

Den fortsatta mediala bevakningen av äldreboendet väcker både oro och frågor. Vi ger här fakta och en mer nyanserad bild än den som återgivits i media genom att berätta om det arbete som görs på Gustavsgården.

Det finns brister på Gustavsgården och vi tar problematiken och kritiken på allvar. De åtgärder och förbättringar som tidigare satts in har gått för långsamt. Här berättar vi om delar av det arbete och de förbättringsåtgärder pågår.

Nya scheman

Nya scheman ska leda till ordning och reda och bättre kontinuitet genom tydliga rutiner och ökad struktur i verksamheten. På Gustavsgården har medarbetarna haft samma schema i många år. De flesta fick nytt schema under vecka 14. Av närmare 100 anställda är det 16 personer som behöver byta avdelning med anledning av det nya schemat.

Kontaktmannaskap

Kontaktmannaskapet med kontaktpersoner fungerar inte helt och fullt idag. En av anledningarna till de schemaförändringar som nu genomförs är att det ska bli en bättre kontinuitet för de boende och en struktur kring kontaktpersoner.

Rutiner

Rutiner ses över och uppdateras för en ökad struktur och bättre kontinuitet i verksamheten. Flera nya rutiner har redan implementerats, exempelvis kring delegationer och sjukanmälan för medarbetare. Vi har även upprättat handlingsplaner och det pågår arbete med många andra rutiner, bland annat kring näringsintag, teamarbete kopplat till patientsäkerhet samt handläggning av avvikelser.

Undernäring - malnutrition

Vid den senaste mätningen som genomfördes i mars 2017 framgår att andelen boende som riskerar att bli, eller är undernärda, ligger på 49% för Gustavsgården. På Värmdös övriga boenden är andelen följande; Slottsovalen 10 %, Djuröhemmet 49 % och Ljung 20 %.

På Gustavsgården finns variationer inom resultatet och fokus ligger nu på demensavdelningarna på Gustavsgården.

Ett nytt arbetssätt kring arbete med kost- och måltider håller på att implementeras som blir en hjälp för alla involverade i vården och omsorgen av de boende inom nutritionsområdet.

Vi är inte unika i Värmdö vad gäller undernäring, det ser likadant ut i många kommuner, och vi får inte glömma den risk för undernäring som alltid finns i samband med sjukdomar som demens och liknande. Men den högre siffran på Gustavsgården är en signal och vi ska arbeta aktivt med att se hur vi kan åtgärda riskerna för undernäring. Ett förbättringsarbete har redan påbörjats genom att bland annat aptitretare serveras innan maten för att stimulera matlusten.

Bemanning

Vi har tidigare försökt åtgärda delar av problemen i verksamheten genom att stödja och stärka det tidigare ledarskapet. Vi har nu gjort förändringar gällande chefstjänsterna och i mitten av maj börjar den nya chefen för Gustavsgården, Jenny Signer.

En annan utmaning är att vi har brist på sjuksköterskor, men vi arbetar aktivt med rekrytering.

Gustavsgården har en relativt hög sjukfrånvaro. Vi genomför nu ett antal åtgärder med bland annat scheman och nya rutiner för att ge de boende en bättre kontinuitet och ökad struktur. Den personal vi har på plats har rätt kompetens för sitt arbete och gör ett bra jobb.

Arbetsgrupp tillsatt

Vi tar ett helhetsgrepp och en arbetsgrupp har fått mandat att genomföra handlingsplaner för kvalitet, utbildning, rekrytering, renovering, arbetsmiljö etc. Arbetsgruppen består av avdelningschef, tf enhetschef och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska som kommer att samarbeta och ansvara för utvecklingsarbetet.

En särskild arbetsgrupp som består av MAS, gruppchef och en extrainkallad chef från Djuröhemmet har även tillsatts för att bedriva särskilt förbättringsarbete inom nutrition och tvärprofessionellt teamarbete.

Vi vill vara en trygg vårdleverantör

Värmdö kommun vill och ska vara en kommun som erbjuder en trygg och säker vård av god kvalitet där våra medarbetare trivs och får förutsättningar att göra ett bra jobb. Nu kommer ett nytt ledarskap med ett helhetsuppdrag att också genomföra de handlingsplaner som tagits fram.

Vårt huvudfokus nu är att de äldre ska få en trygg och säker vård och omsorg av god kvalitet, och att alla medarbetare ska få lugn och ro att fortsätta göra ett gott arbete.

Mer information

Se mer information om den pågående renoveringen av Gustavsgården och den rapport som Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska lämnat i höger spalt.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar