Tyck till
Talande webbLyssna

Farligt avfall från företag

Arbetar du med farligt avfall? Här får du tips och råd om hur det bäst hanteras.

Till farligt avfall räknas bland annat färg-, lack- och limrester, lösningsmedel, oljor, bensin, bekämpningsmedel, syror och ammoniak.

Endast hushåll får lämna farligt avfall till kommunens miljöstationer. Miljöstationerna finansieras av hushållens renhållningsavgift och inte via skatten. Detta innebär att inga företag har betalat någonting till dessa stationer.

Företag och verksamheter måste själva beställa och bekosta hämtning av sitt farliga avfall.

De som producerar, transporterar eller tar hand om farligt avfall är skyldiga att föra anteckningar om avfallet, till exempel vilka mängder som uppkommer och vart avfallet transporteras. För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen.

Hur ska farligt avfall hanteras?

Alla olika typer av farligt avfall ska hanteras separat och får inte blandas med övrigt avfall. Det är naturligtvis också förbjudet att elda farligt avfall.

Farligt avfall ska alltid förvaras så att eventuellt spill eller läckage inte förorenar mark och/eller vatten och inte hamnar i spill- eller dagvattenledningar. Stora mängder farligt avfall ska därför vara invallade, till exempel med ett plåtkar, så att skador på miljön vid läckage eller olyckor minimeras.

Tänk på att avfettningsmedel inte får hamna i oljeavskiljaren eftersom oljan då kan passera avskiljaren.

Exempel på hantering av olika avfallsslag:

  • Spillolja kan samlas upp i fat eller spilloljetank
  • Blybatterier förvaras inomhus eller i speciell behållare
  • Färg- och lackavfall förvaras med locket på så att lösningsmedlet inte avdunstar
  • Lysrör hanteras varsamt, om möjligt i originalkartongerna
  • Förbrukade avfettningsbad samlas upp i fat.

Vem hämtar företagens farliga avfall?

Farligt avfall får enbart hämtas av företag som fått länsstyrelsens tillstånd att transportera farligt avfall. Företag får själva stå för de kostnader som det medför att skicka farligt avfall separat.

Läs mer om transport av avfall på Länsstyrelsen i Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Får företagen köra sitt farliga avfall själv?

Avfall och farligt avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. För vissa mindre mängder farligt avfall kan det räcka med en anmälan om det farliga avfallet kommer från den egna verksamheten.

Läs mer om transport av avfall på Länsstyrelsen i Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Senast publicerad: 2018-09-25