Talande webbLyssna

Bygglov och byggregler

Under dessa sidor kan du läsa om hur du går tillväga vid en ansökan om lov, anmälan och förhandsbesked och vilka regler som finns.

När en ny byggnad ska uppföras finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser och hänsyn till grannar. Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller exempelvis hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande.

De flesta förändringar kräver bygglov, rivningslov eller marklov. Andra åtgärder kräver endast en anmälan. Innan du får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan krävs ett startbesked.

Läs mer under respektive rubrik i menyn till vänster.

Bor du inom detaljplanelagt område?

Vissa områden i Värmdö är detaljplanelagda. En detaljplan reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte samt hur stort du får bygga.

För byggnationer inom detaljplanerade områden tas vanligen en planavgift ut om du bor i detaljplanerat område där planen vunnit laga kraft 2003 och framåt.

Läs mer om planavgifter

Vill du veta om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du söka i kommunens webbkartalänk till annan webbplats. Instruktioner om hur du går tillväga finns i webbkartan under knappen Information.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

En ansökan om bygglov ska enligt gällande lagstiftning hanteras inom tio veckor från att ärendet är komplett. Tiden kan dock variera mellan ett enkelt ärende och ett mer komplicerat ärende.

Ett enkelt ärende är en byggnation som följer detaljplanen för området och som inte avviker från byggnormerna. I regel hanteras enkla ärenden omgående. Om din ansökan avviker från detaljplanen och måste kompletteras med nya handlingar eller skickas på remiss till olika intressenter tar hanteringen längre tid.

För ett mycket komplicerat ärende kan utredningstiden ibland förlängas med ytterligare tio veckor.

Bor du strandnära?

Tänk på att det kan krävas dispens från strandskyddet för dina åtgärder om du bor inom strandskyddat område. Läs mer om strandskyddet.

Bygglovsguiden

I Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du går tillväga när du ska bygga nytt eller bygga om.

Gå till Bygglovsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Drop-in på torsdagar

Har du frågor som rör bygglov, enskilt avlopp eller strandskydd är du välkommen på drop-in på torsdagar. Där kan du ställa dina allmänna frågor till våra handläggare. Du behöver inte boka tid.

När: Torsdagar 14:00–19:00

Plats: Kommunhuset, Skogsbovägen 9–11

Vissa tider på året har kommunhuset öppettider som gör att drop-in uteblir, bland annat dagar innan röd dag. Se aktuella öppettider för kommunhuset.länk till annan webbplats

Frågor om ett pågående ärende

Kontakta din handläggare om du har ett pågående ärende hos bygg- och miljöavdelningen.

Skicka in handlingar

  • Om du väljer att skicka in handlingar digitalt ska de vara i PDF-format. Då kan vi registrera dina handlingar utan att de förvanskas. (Det finns gratisprogram som du kan ladda ner för att göra ett dokument till PDF.)
  • Dela upp handlingarna i flera filer; ansökan för sig, situationsplan för sig och så vidare.
  • Dina ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.
  • Det räcker med en uppsättning handlingar.
  • Skickar du in handlingar i pappersform underlättar det om dessa är i A4- eller A3-format.

För kontaktuppgifter till kommunen, se högerspalten.

Bygg- och miljöhandlingar

I Värmdö kommuns digitala arkiv, Comprima, hittar du bygg- och
miljöhandlingar fram till och med år 2010. Här kan du utan kostnad själv hämta ritningar och tidigare beslut rörande bland annat bygglov, enskilda avlopp och strandskydd.

Läs mer om Bygg- och miljöarkivet

Är du intresserad av handlingar från år 2011 och senare är du välkommen att kontakta kommunen. Du gör lättast din beställning via e-post. Handlingarna skickas sedan till dig digitalt. Skicka e-post till: varmdo.kommun@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-03-12