Talande webbLyssna

Vad är bygglovsbefriat?

I vissa områden är det tillåtet att göra små förändringar utan bygglov. Detaljplaner eller områdesbestämmelser reglerar inte små yttre förändringar i och kring din bostad. Undantag gäller i strandskyddat område.

Mindre markåtgärder och terrasser kan ofta utföras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan att det kräver bygg- eller marklov. Detta gäller både inom och utom detaljplanelagt område.

Exempel på små förändringar som normalt är bygglovsbefriade inom detaljplanerade områden är:

Altan

 • en låg uteplats eller altan, beroende på tomtens förutsättningar gäller generellt 4,5 meter från tomtgränsen och inte högre än 1,2 meter från omgivande mark. För att även skyddsräckena till dessa altaner ska vara bygglovbefriade får de vara max 90 cm höga, vara minst 50% genomsiktliga och ska inte vara klättringsbara.

Friggebod/växthus

 • friggebodar på upp till totalt 15 kvadratmeter, och högst 3 meter hög, minst 4,5 meter från tomtgränsen. Dock inte inom bebyggt strandskyddat område.
  Dessa regler gäller även för växthus, kolonistuga och friliggande bastu.

Staket/plank/mur

 • staket som är högst 1,2 meter och till minst hälften genomsiktligt
 • mur eller plank runt uteplats, dock inte högre än 1,8 meter, inte längre från huset än 3,6 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det. För tomtgräns mot väg eller grönområde gäller minst 4,5 meter.
 • friliggande mur eller plank som inte på något ställe är högre än 0,5 meter (höjden räknas på den sida där muren eller planket upplevs som högst).

Övriga åtgärder

 • ommålning av en- och tvåbostadshus om det inte väsentligt ändrar karaktär på huset
 • fasadbyte om det inte väsentligt ändrar karaktär på huset
 • byte av taktäckning om den inte väsentligt ändrar karaktär på huset
 • installation av elaggregat för bastu i befintligt hus
 • skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré, högst 15 kvadratmeter stort och minst 4,5 meter från tomtgränsen.

I områden utanför detaljplan har du utöver ovan nämnda förändringar även tillåtelse att:

 • byta färg eller utseende på huset
 • sätta upp skyltar, tillstånd från länsstyrelsen kan krävas
 • riva byggnader som inte är av miljöfarligt material eller kulturmärkta, men det krävs en rivningsanmälan. (För en rivningsanmälan behöver du upprätta en kontrollplan för rivning som ska skrivas under av byggherre, entreprenör och sakkunnig.)

Senast publicerad: 2017-10-31