Tyck till
Talande webbLyssna

Detaljplanens genomförandetid - vad innebär det?

När planen har vunnit laga kraft blir den juridiskt bindande. Alla detaljplaner har en så kallad genomförandetid på mellan fem och femton år. Genomförandetiden är den tid inom vilken detaljplanen är tänkt att genomföras. Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja, under denna tid.

Utbyggnad av vatten och avlopp ska vara genomförd innan bygglov medges. Därför tillämpas ofta förskjuten genomförandetid för bostäder i detaljplanen. Med förskjuten genomförandetid blir det möjligt att genomföra VA-utbyggnaden och eventuella vägombyggnader innan nya bygglov beviljas. Motiven för detta är att undvika att nya bostäder byggs
utan ordnat vatten och avlopp och att undvika störande byggtrafik under den tid VA ska byggas ut.

Bygglov kan, efter det att detaljplanen har vunnit laga kraft, medges tidigare under förutsättning att VA-utbyggnaden har hunnit bli färdigställd samt att åtgärden i övrigt överensstämmer med
planbestämmelserna.

Senast publicerad: 2016-05-11