Tyck till
Talande webbLyssna

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten

Flygbild Stavsnäs 1:20

Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning från förskola till centrumändamål. Därutöver ska den gamla skoltomtens kulturmiljövärden bevaras och grundvattentäkten skyddas

Granskning

Arbetet befinner sig nu i granskningsskedet. Detaljplanen är utställd för granskning under perioden 2018-09-04 till och med 2018-09-25. Under granskningen skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom samt angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Öppet hus

Öppet hus hålls torsdagen den 13 september 2018 i Stavsnäs på gamla skoltomten, Skolvägen 15. Varmt välkommen mellan kl.17:00 och 19:00.

Tidplan:

Samråd

30 jan–20 feb 2017

Granskning

4–25 september 2018

Antagande

nov–dec 2018

Laga kraft tidigast

januari 2019

Sedan samrådet 2017

Detaljplanen för Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten, var ute på samråd under början av 2017. Under samrådet inkom elva yttranden och senare även synpunkter från ytterligare en fastighetsägare och föreningen Stavsnäs by. Föreningen satte även igång en namninsamling under slutet av 2017. Möjligheten att stycka av fastigheten har ifrågasatts och önskemål om att inte sälja den med tillåtelse att göra om byggnaderna till privata bostäder har framförts. Inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelsen tillsammans med förvaltningens kommentarer.

Ändringarna sedan samrådet omfattar justering av plangräns, markanvändningen blir centrumändamål, avstyckning omöjliggörs, genomförandetiden kortas, markreservat för ledningar tillförs med mera. Se vidare i samrådsredogörelse och övriga granskningshandlingar.

Planhandlingar

Stavsnäs 1-20, gamla skoltomten

Bakgrund

Värmdö kommuns fastighetsenhet har initierat en ändring av detaljplanen för Stavsnäs by (Dp 193) med anledning av att den gamla skoltomten i byn (Stavsnäs 1:20) inte längre används till förskoleändamål, vilket den gällande planen föreskriver. Byggnaderna användes fram till 2011 som förskola. Värmdö kommuns kultur- och utbildningssektor har beslutat att förskolans verksamhet inte kommer att återupptas på denna plats.

Planens innehåll

Eftersom den framtida användningen av byggnaderna är osäker på längre sikt så kan det vara positivt att göra en flexibel detaljplan. Med markanvändningen centrum kan fastighetens tradition av publik verksamhet bibehållas. Centrum är en generell användningsbestämmelse som möjliggör kombinationer av verksamheter som till sin funktion bör ligga centralt eller vara lätta att nå. På så vis möjliggörs användningar så som handel, service, samlingslokal och andra verksamheter som till exempel teater, service, kyrka, bibliotek, bio, restaurang, butiker och café.

Processen

Planarbetet har bedrivits med standardförfarande fram till och med samråd, men under 2017 väcktes ett stort engagemang i byn och ett betydande intresse från allmänheten uppdagades. Av den anledningen övergår planarbetet till ett utökat förfarande i samband med granskningsskedet, i enlighet med PBL 5 kap 18 §. Genom att växla förfarande på detta sätt kommer granskningen att kungöras i ortstidning (som utökat förfarande påbjuder) och allmänheten på så vis underrättas om planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sofia Elrud eller exploateringsingenjör Niklas Siljebrand via kontaktcenter 08-570 470 00 eller via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se.

Status för planarbetet

Senast publicerad: 2018-09-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar