Tyck till
Talande webbLyssna

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten

Flygbild Stavsnäs 1:20

Detaljplanens syfte är att ändra tillåten användning från förskola till centrumändamål. Därutöver ska den gamla skoltomtens kulturmiljövärden bevaras och grundvattentäkten skyddas.

Status för planarbetet


Detaljplanen antogs på kommunfullmäktige 23 januari 2019. Prövningstid pågår fram till 27 februari. Laga kraft tidigast 28 februari 2019.

Planhandlingar

Stavsnäs 1:20, gamla skoltomten

Bakgrund

Värmdö kommuns fastighetsenhet initierade en ändring av detaljplanen för Stavsnäs by (Dp 193) med anledning av att den gamla skoltomten i byn (Stavsnäs 1:20) inte längre används till förskoleändamål, vilket den gällande planen föreskriver. Byggnaderna användes fram till 2011 som förskola. Värmdö kommuns kultur- och utbildningssektor har beslutat att förskolans verksamhet inte kommer att återupptas på denna plats. Start-PM för planarbetet godkändes 2015-08-26 med inriktningen att möjliggöra styckning av fastigheten och att den ena delen avsågs att nyttjas för bostadsändamål och den andra för bostad eller samlingslokal. Detta eftersom fastighetsenheten avsåg att pröva möjligheten att avyttra fastigheten.

Planförslaget var ute på samråd februari 2017 och på granskning september 2018. Däremellan inkom till kommunen en namninsamling i protest mot planbestämmelserna om bostadsändamål och avstyckning. Planförslaget reviderades till att tillåta den generella markanvändningen centrumändamål på hela fastigheten och att inte medge avstyckning eller bostad. Planens syfte lyder nu att ändra tillåten användning från förskola till centrumändamål och därutöver ska den gamla skoltomtens kulturmiljövärden bevaras och grundvattentäkten skyddas.

Detaljplanearbetet växlade planförfarande efter samrådet till utökat förfarande.

Planens innehåll

Eftersom den framtida användningen av byggnaderna är osäker på längre sikt så kan det vara positivt att göra en flexibel detaljplan. Med markanvändningen centrum kan fastighetens tradition av publik verksamhet bibehållas. Centrum är en generell användningsbestämmelse som möjliggör kombinationer av verksamheter som till sin funktion bör ligga centralt eller vara lätta att nå. På så vis möjliggörs användningar så som handel, service, samlingslokal och andra verksamheter som till exempel teater, service, kyrka, bibliotek, bio, restaurang, butiker och café.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sofia Elrud eller exploateringsingenjör Niklas Siljebrand på 08-570 470 00 eller via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-02-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar