Tyck till
Talande webbLyssna

Stavsnäs 1:562 m.fl., Hamn, boende och marina

Kartbild Stavsnäs vinterhamn 1

Syftet med planen är i första hand att Stavsnäs vinterhamn ska ges möjlighet att utvecklas och byggas ut för att tillgodose framtida behov.

Status i planarbetet

Planpil Granskning

Överklagad detaljplan

Detaljplanen för Stavsnäs 1:562 m.fl., Hamn, boende och marina har överklagats till mark- och miljödomstolen. Målnummer hos mark- och miljödomstolen är P5219-19.

Planhandlingar finns här:

Stavsnäs 1:562 m.fl., Hamn, boende och marina

Syfte och mål

Syftet med planen är i första hand att Stavsnäs vinterhamn ska ges möjlighet att utvecklas och byggas ut för att tillgodose framtida behov. Målet med projektet är att Stavsnäs vinterhamn ska vara en levande hamn under hela året vilket är i enlighet med kommunens översiktsplan. I nuläget sker största delen av verksamheten inom hamnen under sommarmånaderna.

Stora skogsområden i västra och norra planområdet föreslås bevaras som naturområde. Susegårda, som ligger i skogsområdet norr om hamnen, föreslås bevaras och i anslutning planeras en stugby eller ett vandrarhem.

Norr om den befintliga hamnen föreslås en ny godshamn. Innanför kajområdet planeras det bland annat för ett nytt hamntorg kring vilket det lokaliseras nytt resecentrum, affärer, café eller restaurang och mindre kontor. Väst om hamnområdet, där det idag finns markparkering, möjliggör planen för ett parkeringsgarage. Söder och norr om väg 222 möjliggör planen för fortsatt parkering.

Bensinstationen och verkstan kan vara kvar och söder därom föreslås en marina för ca 200 båtar med tillhörande hamnkontor. Längst i söder nedanför väg 222 föreslås ett mindre bostadsområde. Mellan bostäderna och marinan kan en stor strandpark anläggas.

Bakgrund

Stavsnäs vinterhamn har idag en betydande roll som regional replipunkt för skärgårdstrafiken och bedöms bland annat av regionplanekontoret i RUFS (regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) vara den viktigaste hamnen för mellersta delen av Stockholms skärgård. Här hanteras stora mängder gods och en ökande mängd passagerartrafik till och från skärgården. Stavsnäs vinterhamn föreslås i kommunens antagna översiktsplan från 2011-12-14 innefatta godshamn, gästhamn, bostäder, vandrarhem och handel.

Inom planområdet finns en viktig grundvattentäkt. Fram till november 2014 försörjde denna de boende i Stavsnäs och Djurö, nu finns en sjöledning från Värmdölandet för dricksvatten. Täkten i Stavsnäs är nu en viktig reservvattentäkt.

Gällande vattenskyddsområde (som berör planområdet) kommer att revideras och ersättas av ett nytt, utredning pågår. Stora delar av planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.

2009 påbörjades ett programarbete för hela området mellan vinterhamnen och Stavsnäs Gärde. Utifrån detta påbörjades detaljplanearbetet för Stavsnäs 1:562 m.fl., Hamn, boende samt marina under augusti 2012. 

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 2016-05-31 till
2016-06-23 men har efter denna granskning omarbetats vilket kräver en förnyad granskning. Sammanfattningsvis har planförslaget ändrats enligt punkterna nedan:

  • Tidigare ytor som angivits som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap ­- natur, park och gator - har ändrats till allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap.
  • Stugby/vandrarhem i planområdets norra del har flyttats västerut utanför strandskyddat område.
  • Kontorsbyggnad tillhörande godsgård har flyttats österut.
  • För befintlig hamnbyggnad utökas byggrätten, s.k. prickmark kring byggnaden tas delvis bort.
  • I bostadsområdet i planområdets sydvästra del ändras allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap för lokalgata till allmän platsmark enskilt huvudmannaskap samt del av gatumark utgår och ersätts med bostadsändamål.
  • Mindre redaktionella ändringar.

För uppgifter om samtliga ändringar av planförslaget hänförliga till nu kommande förnyad granskning hänvisas till de reviderade planhandlingarna.

Planområdet

Detaljplaneområdet är lokaliserat till Stavsnäs hamn med omgivningar.

Stavsnäs vintermhamn 2


Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare

Sophie Dahllöf, sophie.dahllof@varmdo.se

Carl Ringqvist, carl.ringqvist@varmdo.se

Telefon via servicecenter: 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-09-17

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument