Talande webbLyssna

Bostadsbebyggelse i Munkmora

Flygbild Munkmora bostadsbebyggelse

Syftet med detaljplanen är att utveckla området genom att bygga nya bostäder och förbättra tryggheten med en tätare och attraktivare stadsmiljö inom Munkmora.

Planförslaget omfattar tre nya byggnader, 6 och 10 våningar höga med totalt 130 nya lägenheter. Planen tas fram efter ansökan från VärmdöBostäder som är kommunens bostadsbolag.

Planhandlingar

Bostadsbebyggelse i Munkmora

Status i planarbetet

Pil - planprocess - normalt förfarande NPBL

Detaljplanen Munkmora, Ösby 4:2 m.fl. överklagades till mark- och miljödomstolen, som avvisade/avslog samtliga överklaganden 2019-06-18. Vill ni ta del av domslutet kan ni begära ut den från kommunen på varmdo.kommun@varmdo.se

Detaljplanen har nu överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Tiden för överklagan gick ut 2019-07-09.

Antagande

Kommunfullmäktige har 2018-06-13 antagit rubricerat planförslag enligt beslut i ärende § 125, samt kopplade exploateringsavtal för Munkmora enligt beslut i ärende §124. Protokollet med antagandebeslut har anslagits på kommunens anslagstavla. Detaljplaneprocessen befinner sig nu mellan antagande och laga kraft. Denna period ryms för att ge möjlighet att överklaga den antagna detaljplanen. Detaljplanen vinner laga kraft om det inte överklagas inom tre veckor från det att kommunfullmäktiges beslut om antagande kungörs. Endast de berörde sakägare som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda efter antagandet har rätt att överklaga planförslaget. Ett missiv med information hur man kan överklaga planförslaget har skickats ut till  berörda sakägare. Alla planhandlingar finns att ta del av under rubriken Planhandlingar.

Bakgrund

VärmdöBostäder, kommunens hyresbostadsbolag inkom år 2010 med ansökan om planändring av detaljplan för Ösby 1:46, 4:2 med flera. Syftet av planändringen var att pröva möjligheten att uppföra ett hus om 16 våningar vid Markörplan och ett på åtta våningar vid Skyttevägens vändplan. Sammanlagt skulle dessa byggnader innehålla cirka 115 lägenheter. Under planarbetet har förslaget omarbetats. Våningsantalet för planerad byggnad vid Markörplan minskades till tio våningar medan planerad byggnad vid Skyttevägens vändplan minskades till sex våningar. En tredje byggnad på sex våningar i närheten av Markörplan tillkom till förslaget. Sammanlagt skulle dessa tre byggnader ge ett tillskott på cirka 130 lägenheter i området.

Processen

Planen genomförs med normalt planförfarande.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn eller Gunilla Stålfelt via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se eller gunilla@fto.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-08-06

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument