Talande webbLyssna

Gustavsberg 1:188

Den röda cirkeln visar planområdet. Exakt planområde kommer att utredas under detaljplaneprocessen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två fastigheter för småindustri i Ekobackens norra del.

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Samrådshandlingar håller på att tas fram och detaljplanens avgränsningar utreds. Inledande utredningar kring naturmiljö, geoteknik och dagvatten är under framtagande. Detaljplanen planeras vara på samråd under tidig höst 2018.

Bakgrund

Delägare till fastigheten Gustavsberg 1:188, tillika ägare av Gustavsbergs glasmästeri, inkom med ansökan om planbesked i syfte att nyttja delar av fastigheten för småindustri. Planområdets avgränsning kan komma att justeras under planprocessen.

Pågående verksamhet på Kråkberget, Gustavsbergs glasmästeri, behöver flytta från nuvarande plats då Kråkberget planeras detaljplaneläggas för bostadsändamål. Glasmästeriet föreslås därmed hitta en ny lokalisering inom kommunen.

På aktuell fastighet finns Gustavsbergs ridskola med stall, ridhus och hästhagar. Den del vilken detaljplanen berör avser enbart hästhagar.

Planhandlingar

Start-PM Gustavsberg 1:188

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Julia Karlsson via 08-570 470 00 eller mejla julia.karlsson@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-01-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument