Talande webbLyssna

Gustavsberg 1:188

Planområdet är markerat med vit linje med ortofotot.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två fastigheter för småindustri i Ekobackens norra del.

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Status i planarbetet

Samråd för detaljplanen pågick 2019-04-15 – 2019-05-13. Arbetet befinner sig nu mellan samråd och granskning.

  • Granskning planeras ske Q3 2019.
  • Antagande beräknas ske Q4 2019.

Planhandlingar

Gustavsberg 1:188

Bakgrund

Delägare till fastigheten Gustavsberg 1:188, tillika ägare av Gustavsbergs glasmästeri, inkom med ansökan om planbesked i syfte att nyttja delar av fastigheten för småindustri. Planområdets avgränsning kan komma att justeras under planprocessen.

Pågående verksamhet på Kråkberget, Gustavsbergs glasmästeri, behöver flytta från nuvarande plats då Kråkberget planeras detaljplaneläggas för bostadsändamål. Glasmästeriet föreslås därmed hitta en ny lokalisering inom kommunen.

På aktuell fastighet finns Gustavsbergs ridskola med stall, ridhus och hästhagar. Den del vilken detaljplanen berör avser enbart hästhagar.

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Julia Karlsson via mejl till julia.karlsson@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.


Senast publicerad: 2019-07-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument