Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal

Kartbild Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal

Bilden är klickbar

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i form av lägenheter, studentlägenheter och enbostadshus. Planen ska även skapa möjligheter att uppföra en förskola inom området.

Planområdet är beläget 1,5 km från centrala Gustavsberg, väster om Gustavsbergsvägen och norr om Värmdö marknad. Området omfattar ca 2,03 hektar och består av skogsmark. Området saknar gällande detaljplan men omges av detaljplan Charlottendedal, dp 101 som vann laga kraft den 11 januari 2003. Det undantagna området är nu återigen lämpligt för planläggning eftersom skyddsavståndet från Tjustviks reningsverk inte längre är aktuellt.

Status i planarbetet

Inför samråd

2015-10-28 beslutade kommunstyrelsens planutskott att godkänna start-PM för detaljplanen.

Detaljplanen förväntas gå ut på samråd under september 2017.

Planhandlingar finns här:

Gustavsberg 1:7, del av Charlottendal

Bakgrund

Arbetet med att planlägga Gustavsberg 1:7 har startat då fastighetsägaren JM AB den 26 augusti 2015 delgavs positivt planbesked att upprätta en detaljplan för området. Planläggningen gäller för den del av gällande detaljplan 101 Charlottendal som tidigare undantogs i samband med kommunfullmäktiges antagandebeslut den 12 december 2002.

Ärendet har beretts i samband med exploatering av Gustavsberg 1:186 som är beläget ca 300 meter öster om aktuellt planområde. Ärendet har tidigare omfattat att bygga en förskola på fastigheten. En ny placering av förskolan föreslås nu istället inom kommande detaljplan.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Erik Melin via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla erik.melin@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-08-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument