Talande webbLyssna

M5 Mörtnäs Grisslinge

Kartbild Mörtnäs Grisslinge

Centrala Mörtnäs, M5 är i Värmdö kommuns översiktsplan utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) och planeringsförutsättningarna för området har utretts i ett planprogram från 2003. Plan- och exploateringsavdelningen bedömer att arbetet med detaljplanen kan påbörjas i maj 2018.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Trafikverkets vägplan bedöms kunna skickas ut på samråd under sista kvartalet 2017 eller första kvartalet 2018. Planarbetet i Mörtnäs föreslås indelas i tre etapper. M5 Centrala Mörtnäs kan påbörjas i maj 2018. De övriga två etapperna, Östra Mörtnäs och Korpholmen påbörjades under sista kvartalet 2016.

Ortofoto Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Mörtnäs är ett prioriterat förändringsområde (PFO-område) där planläggning och VA-utbyggnad pågår sedan lång tid tillbaka. Vatten och spillvattenavlopp är tidigare utbyggt inom område M5 och området innehåller idag ett 20-tal bostadsfastigheter. Planprogram för Mörtnäs och Korpholmen anger att fastighetsstrukturen i området ska bevaras, att möjligheten att utöka den befintliga småbåtshamnen ska prövas och att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska förbättras.

Området behöver planläggas för att reglera storlek på byggrätter, anpassa vägnät och bullerskydd till Skärgårdsvägens breddning och för att klarlägga användningen av stränder och grönytor. Den del av område M5 som tidigare omfattat strandområdet öster om värdshuset föreslås ingå i detaljplanen för Östra Mörtnäs.


Planhandlingar finns här:

PFO Mörtnäs M5

Status i planarbetet

Planarbetet förväntas påbörjas i slutet av kvartal två 2017 och förväntas gå ut på samråd i februari 2018.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer här på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Läs mer Östra Mörtnäs, etapp 2

Läs mer M10 Korpholmen

Mer information finns även på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud eller planarkitekt Sten Hammar via mejl fornamn.efternamn@varmdo.se eller på telefon
08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-01-23