Talande webbLyssna

Ösby 1:80, område vid Skogsbovägen

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att ett centrumnära industriområde i Gustavsberg kan omvandlas till ett attraktivt område med bostäder och verksamheter. Detaljplanen ska säkerställa att den tillkommande bebyggelsen håller en hög kvalitet i utformningen.

Detaljplanen ska också förbättra allmänhetens kopplingar mellan närområden som till exempel Kråkberget, Ösbyträsk naturreservat och Gustavsbergs centrum.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd

Detaljplanearbetet är nu i samrådsskedet.

Planhandlingar finns utställda för samråd under perioden 2018-11-27 till och med 2018-12-18.

Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom och angränsande till planområdet samt till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga här på projektets webbsida och på kontaktcenter i kommunhuset, Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Öppettider: mån-ons 8-17, tors 8-19, fre 8-17.

Öppet hus

Torsdagen den 6 december 2018 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset där representanter från kommunen kommer finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-12-18. Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge ditt namn, adress/fastighetsbeteckning och diarienumret 2017KS/0995. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Planhandlingar

Start-PM Ösby 1:88, m.fl., bostadsbebyggelse i Skogsbo

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet ligger vid Skogsbovägen i Gustavsberg, norr om kommunhuset och söder om fastigheten Ösby 1:79 där byggnation av bostäder pågår. Planområdet är cirka 0,8 hektar stort och omfattar sex fastigheter bebyggda med byggnader för industri, kontor, restaurang och handel.

Kommunens befolkning ökar och därför finns det ett stort behov av nya bostäder. I kommunens översiktsplan anges att nya bostäder ska byggas i centrala lägen nära service, infrastruktur och kollektivtrafik. Skogsboområdet är ett utpekat arbetsplatsområde i översiktsplanen med kommunal administration, småindustri och service. Eftersom det på platsen planeras för bostäder anses detaljplanen sakna konkret stöd i översiktsplanen på denna punkt och planarbetet kommer därför bedrivas enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planområdet ingick tidigare i angränsande planområde för fastigheten Ösby 1:88. Planområdet har nu delats upp och bedrivs som två separata detaljplaner.

 

Planförslaget

Ortofoto planområde Ösby 1:88

Illustration av föreslagen bebyggelse sett från Skogsbovägen.

Detaljplanen möjliggör för cirka 110 lägenheter och i husens bottenvåningar tillåts lokaler för centrumändamål som till exempel butiker, icke störande verksamheter och restauranger. Vidare omfattar planen allmänna platser i form av parkmark och ett gångstråk som knyter samman bostads- och naturområdena Kråkberget och Ösbyträsk.

Tillkommande bebyggelse föreslås i varierade höjder från två till åtta våningar. Stor vikt ska läggas på husens utformning och möte med gator och allmän platsmark för att området ska bli attraktivt både för boende och förbipasserande. Till planens granskningsskede ska ett gestaltningsprogram tas fram.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla linnea.olofsson@varmdo.se

 

Senast publicerad: 2018-11-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument