Tyck till
Talande webbLyssna

Ösby 1:88 m.fl., bostadsbebyggelse i Skogsbo

Planområdet är markerat med svart på kartan

Planområdet är beläget vid Skogsbovägen strax söder om Ösbyträsk, öster om Kråkberget och är insprängt mellan villabebyggelse, Gustavsbergs centrum och kommunhuset..

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Upprättande av samrådshandlingar pågår.

Planhandlingar

Start-PM Ösby 1:88, m.fl., bostadsbebyggelse i Skogsbo

Bakgrund och förutsättningar

Ortofoto planområde Ösby 1:88

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot

Planområdet omfattar cirka 1,17 ha. Området ligger nära både naturreservatet kring Ösbyträsk samt Gustavsbergs centrum med sporthall, service, handel och skola. Området ligger i anslutning till det område som planeras i samband med projektet Framtidens Gustavsberg varför projekten kommer att samordnas.

Enligt kommunens översiktsplan beräknas Värmdö kommun nå en befolkning mellan 55 000 och 65 000 personer år 2030, en ökning med 15 000 till 25 000 personer på cirka 20 år. Därför finns ett stort behov av nya bostäder i Värmdö kommun. Här anges också att nya bostäder ska byggas i centrala lägen nära service, infrastruktur och kollektivtrafik. Platsen uppfyller därmed översiktsplanens intentioner om läge för tillkommande bostäder.

Skogsbo är ett utpekat arbetsplatsområde i översiktsplanen med kommunal administration, småindustri och service. I planeringen av dessa områden bör handel, service och boende integreras. Eftersom det på platsen planeras för bostäder anses detaljplanen sakna konkret stöd i översiktsplanen. Därmed gör detaljplanen avsteg från översiktsplanens riktlinjer vilket innebär att arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Kommande planarbete

Kommande planarbete kommer att resultera i en ny detaljplan för området. Planens gränser kan komma att justeras.

I kommande planarbete ska områdets befintliga förutsättningar belysas och hur planförslaget inverkar på och påverkas av bland annat:

 • Den planerade bebyggelsen för Kråkberget
 • Naturmiljö
 • Riksintresse för kulturmiljövård
 • Befintlig bebyggelse och närmiljö
 • Trafiksäkerhet, framkomlighet för sop- och brandbilar
  och gång- och cykelvägar
 • Dagvatten
 • Förekomsten av förorenad mark
 • Risk för skred

Som en del i planarbetet ska utredas och lämnas förslag på bland annat:

 • Ny byggrätt för området
 • Lämplig bebyggelseutformning och placering av byggnader
 • Utformning av vägar, gårdar och parkeringsplatser
 • Behov av markreservationer och servitut som påverkar planarbetet
 • En förprojektering som redovisar förslag till utformning av kommunalt vatten och avlopp och vid behov placering av pumpstationer.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla linnea.olofsson@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-05-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument