Tyck till
Talande webbLyssna

Ösby 1:88 m.fl., bostadsbebyggelse i Skogsbo

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och lokaler för verksamheter i ett centrumnära område i Gustavsberg.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Detaljplanen befinner sig mellan startskede och samråd.

Planhandlingar

Start-PM Ösby 1:88, m.fl., bostadsbebyggelse i Skogsbo

Bakgrund och förutsättningar

Planområdet ligger vid Skogsbovägen i Gustavsberg, norr om kommunhuset. Planområdet omfattar fastigheten Ösby 1:88 som är bebyggd med kontor och verkstad.

Kommunens befolkning ökar och därför finns det ett stort behov av nya bostäder. I kommunens översiktsplan anges att nya bostäder ska byggas i centrala lägen nära service, infrastruktur och kollektivtrafik. Skogsboområdet är ett utpekat arbetsplatsområde i översiktsplanen med kommunal administration, småindustri och service. Eftersom det på platsen planeras för bostäder anses detaljplanen sakna konkret stöd i översiktsplanen på denna punkt och planarbetet kommer därför bedrivas enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande i plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

I planområdet ingick tidigare även angränsande fastigheter inom detaljplan för Ösby 1:80 m.fl. Planområdet har nu delats upp och bedrivs som två separata detaljplaner.

Planarbetet

I planarbetet studeras möjligheter för ungefär 50 bostäder samt lokaler för verksamheter. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till pågående detaljplanering av kringliggande områden Kråkberget och Ösby 1:80 m.fl. I planarbetet ska utredas lämplig utformning och placering av byggnader, gårdar, parkering och gator. Förslagets påverkan på bland annat nedanstående aspekter ska också belysas:

  • Riksintresse för kulturmiljövård
  • Närmiljö
  • Trafiksäkerhet, framkomlighet för olika trafikslag
  • Dagvattenhantering
  • Förekomsten av förorenad mark

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Arbetet kommer att ske enligt bestämmelserna om ett utökat förfarande.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Linnéa Olofsson via telefon
08-570 470 00 eller mejla linnea.olofsson@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-01-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument