Östra Mörtnäs, etapp 2, etapp 2

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, planlägga befintliga rekreationsområden, möjliggöra för infartsparkeringar och befintliga verksamheter samt hantera rekreations- och vattenområden.

Planen är en fortsättning på Skanskas Östra Mörtnäs, etapp 1, ett projekt för cirka 50 småhus och fyra flerbostadshus med byggstart 2016. Detaljplanen för Östra Mörtnäs, etapp 2 berörs av Trafikverkets åtgärder på väg 222 och kommer likt övriga planer i Grisslinge/Mörtnäs att hantera utvecklingen av vägen.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Trafikverkets vägplan bedöms kunna skickas ut på samråd under slutet av 2017. Förutsättningar finns därmed att påbörja kommunens planarbete i hela Grisslinge-området och samordna dessa detaljplaner med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. Planarbetet i Mörtnäs föreslås indelas i tre etapper. Östra Mörtnäs, etapp 2 påbörjades under sista kvartalet 2016.

Ortofoto M5, M10, Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Skanska har under 2016 påbörjat en exploatering av Östra Mörtnäs etapp 1, ett större bostadsområde med flerbostadshus och småhus. Detaljplanen för detta område vann laga kraft under 2014. Skanska Sverige AB har därefter ansökt om planbesked för fortsatt exploatering med flerbostadshus i den södra delen av östra Mörtnäs.

Östra Mörtnäs


Tillsammans med Skanska exploatering kommer planen hantera två ytterligare bostadsprojekt av småhus och flerbostadshus. På fastigheten Mörtnäs 1:226 mellan Västerviksvägen och Mörtnäsvägen utreds möjligheterna att uppföra ett 10-tal småhus och på Mörtnäs 1:587, den gamla bussdepån i Grisslinge, utreds möjligheterna att bygga flerfamiljshus.

Målet med planarbetet är utöver att tillskapa nya bostäder också att möjliggöra för en ny infartsparkering norr om väg 222 på Mörtnäs 1:12. Byggrätter för befintliga bostäder och verksamheter i planen kommer att regleras.

Planhandlingar finns här:

Östra Mörtnäs, etapp 2

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd


Planen bedöms kunna sändas ut på samråd under sommaren 2017.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge. Läs mer på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Mer information om vägplanen för Skärgårdsvägen, väg 222 finns på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Erik Melin via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla fornamn.efternamn@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-06-27