Talande webbLyssna

Östra Mörtnäs, etapp 2

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, planlägga befintliga rekreationsområden och möjliggöra för infartsparkeringar och befintliga verksamheter.

Planen är en fortsättning på Skanskas Östra Mörtnäs, etapp 1, ett projekt med byggstart 2016 som ska tillskapa ca 50 småhus och 4 flerbostadshus. Detaljplanen för Östra Mörtnäs, etapp 2 berörs av Trafikverkets åtgärder på väg 222 och kommer likt övriga planer i Grisslinge/Mörtnäs att beröras av vägplanen

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Trafikverkets vägplan bedöms kunna skickas ut på samråd under sista kvartalet 2017 eller första kvartalet 2018. Kommunens planarbete i hela Grisslinge-området kommer att samordnas med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. Planarbetet i Mörtnäs föreslås indelas i tre etapper. Östra Mörtnäs, etapp 2 påbörjades under sista kvartalet 2016. Planen bedöms kunna samrådas samtidigt som Trafikverket går ut på samråd med vägplanen i slutet av 2017 första kvartalet 2018.

Ortofoto M5, M10, Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Skanska har under 2016 påbörjat en exploatering av Östra Mörtnäs etapp 1, ett större bostadsområde med flerbostadshus och småhus. Detaljplanen för detta område vann laga kraft under 2014. Skanska Sverige AB har därefter ansökt om planbesked för fortsatt exploatering med flerbostadshus i den södra delen av östra Mörtnäs.

Östra Mörtnäs


Tillsammans med Skanska exploatering kommer planen hantera två ytterligare bostadsprojekt av småhus och flerbostadshus. På fastigheten Mörtnäs 1:226 mellan Västerviksvägen och Mörtnäsvägen utreds möjligheterna att uppföra ett 10-tal småhus och på Mörtnäs 1:587, den gamla bussdepån i Grisslinge, utreds möjligheterna att bygga flerfamiljshus.

Målet med planarbetet är utöver att tillskapa nya bostäder också att möjliggöra för en ny infartsparkering norr om väg 222 på Mörtnäs 1:12. Byggrätter för befintliga bostäder och verksamheter i planen kommer att regleras i den kommande plankartan.

Planhandlingar finns här:

Östra Mörtnäs, etapp 2

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd


Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer här - Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Läs mer här - M5 Grisslinge Mörtnäs

Läs mer här - M10 Korpholmen

Mer information om vägplanen för Skärgårdsvägen, väg 222 finns på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud,08-570 470 00,  sofia.elrud@varmdo.se eller planarkitekt Ida Aronsson, Sweco,
08-695 13 41, ida.aronsson@sweco.se

Senast publicerad: 2019-01-23