PFO Koviksudde (D232)

Kartbild PFO Koviksudde

Kartan är klickbar

Detaljplan Koviksudde-Stora Kovik 1:2 m.fl. har vunnit laga kraft
2017-10-03, Plannummer D 232. Laga kraft handlingar håller på och tas fram och presenteras därefter på denna sida.

Status i planarbetet

Planpil mellan samråd och granskning

Planhandlingar finns här:

PFO Koviksudde

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se, telefon via kommunens kontaktcenter
08-570 470 00.

Senast publicerad: 2017-10-11