PFO Koviksudde

Kartbild PFO Koviksudde

Kartan är klickbar

Koviksudde är i Värmdös översiktsplan från 2011, tillsammans med Skeviksstrand med flera områden utpekat som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO-områden).

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Status i planarbetet

Planpil mellan samråd och granskning

Överklagad detaljplan

Detaljplanen antogs på kommunfullmäktige den 25 januari 2017 och överklagades till mark- och miljödomstolen i mars.

Planhandlingar finns här:

PFO Koviksudde

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se, telefon via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2017-06-27