Talande webbLyssna

PFO M10 Korpholmen

Kartbild över det Prioriterade förändringsområdet Korpholmen

Korpholmen är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO). Planen innehåller ett 50-tal fastigheter som är bebyggda med permanentbostadshus och fritidshus.

Fastigheterna närmast väg 222 påverkas av vägtrafikbuller och av kommande breddning av väg 222.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Planarbetet i Mörtnäs är indelat i tre delar. De tre detaljplaneområdena redovisas i bilden nedan. Planarbetet i M10 Korpholmen påbörjades kvartal 4 2016 och detaljplanen går nu ut på samråd. Trafikverket har tagit fram ett samrådsförslag för väg 222 som passerar planområdet. Vägplanen omfattar Trafikverkets väg på sträckningen Mölnvik-Ålstäket. Vägplanen var på samråd under sommaren 2018. Länk till vägplanen finns längre ner.

 

Ortofoto Korpholmen, Centrala Mörtnäs och Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling.

Vatten- och spillvattenledningar är sedan våren 2018 utbyggt i området. Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopplänk till annan webbplats.

Syftet med detaljplanen är även att säkerställa att fastigheter med utfart mot väg 222 får en ny gemensam utfart via Korpholmsvägen. Trafikverkets vägplan för väg 222 var ute på samråd under sommaren 2018. En av åtgärderna är att tidigare in- och utfarter mot väg 222 kommer att stängas och istället samlas till en gemensam utfart via Korpholmsvägen.

Planhandlingar finns här:

PFO M10 Korpholmen

Status i planarbetet

Pil - Planprocess - Normalt förfarande ÄPBL - Samråd

Samråd

Samrådet pågår under perioden 2018-10-23 – 2018-11-13.

 

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På kontaktcenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre
    08:00–17:00.
  2. På kommunens webbplats: varmdo.se/korpholmen

Torsdagen den 1 november 2018 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara frågor om detaljplanen. Klockan 18.00 kommer det att hållas en dragning om planförslaget.

 

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-11-13. Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/131. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäketlänk till annan webbplats

Mer information om vägplanen finns på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla sofia.elrud@varmdo.se eller planarkitekt Ida Aronsson, Sweco på 08-695 13 41 eller mejla ida.aronsson@sweco.se

 

Senast publicerad: 2018-11-01