PFO M10 Korpholmen

Kartbild över det Prioriterade förändringsområdet Korpholmen

Korpholmen är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO). Planen innehåller ett 50-tal fastigheter som är bebyggda med permanentbostadshus och fritidshus. Fastigheterna närmast väg 222 påverkas av vägtrafikbuller och av kommande breddning av väg 222.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Trafikverkets vägplan bedöms kunna skickas ut på samråd under andra halvan av 2017. Förutsättningar finns därmed att påbörja kommunens planarbete i hela Grisslinge-området och samordna dessa detaljplaner med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. Planarbetet i Mörtnäs föreslås indelas i tre etapper. Planarbetet i M10 Korpholmen påbörjas kvartal 4 2016.

Ortofoto Korpholmen, Centrala Mörtnäs och Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


För närvarande pågår utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i området. Kommunstyrelsens planutskott har antagit start-PM för PFO-området M10 Korpholmen. Området planläggs med syftet att reglera byggrätter, utreda trafiken och säkerställa att Trafikverkets åtgärder längs väg 222 är genomförbara.

Utbyggnaden av vatten och avlopp beräknas påbörjas hösten 2016. Läs mer om utbyggnaden av kommunalt vatten och avloppöppnas i nytt fönster.

Planhandlingar finns här:

PFO M10 Korpholmen

Status i planarbetet

Pil - Planprocess - Normalt förfarande ÄPBL - Mellan program och samråd

Trafikverkets vägplan kommer att ligga till grund för kommunens planförslag. Trafikverkets samrådshandlingar beräknas bli klara under 2017.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge. Läs mer på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Mer information om vägplanen finns på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Erik Melin eller planarkitekt Sten Hammar via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla fornamn.efternamn@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-06-27