Talande webbLyssna

PFO M10 Korpholmen

Kartbild över det Prioriterade förändringsområdet Korpholmen

Korpholmen är i översiktsplanen utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO). Planen innehåller ett 50-tal fastigheter som är bebyggda med permanentbostadshus och fritidshus. Fastigheterna närmast väg 222 påverkas av vägtrafikbuller och av kommande breddning av väg 222.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Trafikverkets vägplan bedöms kunna skickas ut på samråd under sista kvartalet 2017 eller första kvartalet 2018. Planarbetet i Mörtnäs är indelat i tre etapper. Planarbetet i M10 Korpholmen påbörjades kvartal 4 2016 och detaljplanen kan samrådas i samband med att Trafikverket går ut på samråd med vägplanen.

 

Ortofoto Korpholmen, Centrala Mörtnäs och Östra Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


För närvarande pågår utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i området. Kommunstyrelsens planutskott har antagit start-PM för PFO-området M10 Korpholmen. Området planläggs med syftet att reglera byggrätter, utreda trafiken och säkerställa att Trafikverkets åtgärder längs väg 222 är genomförbara.

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Planhandlingar finns här:

PFO M10 Korpholmen

Status i planarbetet

Pil - Planprocess - Normalt förfarande ÄPBL - Mellan program och samråd

Trafikverkets vägplan kommer att ligga till grund för kommunens planförslag. Trafikverkets samrådshandlingar beräknas bli klara under 2017.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge.

Läs mer på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Mer information om vägplanen finns på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla sofia.elrud@varmdo.se eller planarkitekt Ida Aronsson, Sweco på 08-695 13 41 eller mejla ida.aronsson@sweco.se

 

Senast publicerad: 2017-10-31