PFO M5 Centrala Mörtnäs

Kartbild Mörtnäs Grisslinge

Centrala Mörtnäs, M5 är i Värmdö kommuns översiktsplan utpekat som ett prioriterat förändringsområde (PFO) och planeringsförutsättningarna för området har utretts i ett planprogram från 2003. Kommunstyrelsens planutskott beslutade i oktober 2016 att planarbetet ska påbörjas under 2017.

Planarbetet i Grisslinge Mörtnäs

Trafikverkets vägplan bedöms kunna skickas ut på samråd under början av 2017. Förutsättningar finns därmed att påbörja kommunens planarbete i hela Grisslinge-området och samordna dessa detaljplaner med Trafikverkets planering för väg 222/Skärgårdsvägen. Planarbetet i Mörtnäs föreslås indelas i tre etapper. M5 Centrala Mörtnäs föreslås påbörjas under kvartal två 2017. De övriga två etapperna, Östra Mörtnäs och Korpholmen M10 påbörjas under sista kvartalet 2016.

Ortofoto Mörtnäs

Klicka på bilden för att förstora


Mörtnäs är ett prioriterat förändringsområde (PFO-område) där planläggning och VA-utbyggnad pågår sedan lång tid tillbaka. Vatten och spillvattenavlopp är tidigare utbyggt inom område M5 och området innehåller idag ett 20-tal bostadsfastigheter. Planprogram för Mörtnäs och Korpholmen anger att fastighetsstrukturen i området ska bevaras, att möjligheten att utöka den befintliga småbåtshamnen ska prövas och att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska förbättras.

Området behöver planläggas för att reglera storlek på byggrätter, anpassa vägnät och bullerskydd till Skärgårdsvägens breddning och för att klarlägga användningen av stränder och grönytor. Den del av område M5 som tidigare omfattat strandområdet öster om värdshuset föreslås ingå i detaljplanen för Östra Mörtnäs.


Planhandlingar finns här:

PFO Mörtnäs M5

Status i planarbetet

Planarbetet förväntas påbörjas i slutet av kvartal två 2017 och räknar med samråd i februari 2018.

Kommunens planarbete kommer att samordnas med Trafikverkets planering för ombyggnad av väg 222 Skärgårdsvägen mellan Mölnvik och Grisslinge. Läs mer här på sidan Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Mer information finns på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Broschyrer om prioriterade förändringsområden

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Erik Melin eller planarkitekt Sten Hammar via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla fornamn.efternamn@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-06-27