Talande webbLyssna

PFO Norra Lagnö

Kartbild Norra Lagnö

Norra Lagnö är enligt Värmdö kommuns översiktsplan (ÖP) 2012-2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska planläggas och förses med kommunalt vatten- och spillvatten.

Just nu pågår diverse utredningar i ert planområde

Som ett led i inventeringen av Norra Lagnö har ett flertal kompletterande utredningar inletts. Vi kommer att göra flera platsbesök och hoppas att du inte blir störd av de undersökningar som företas.

Pågående planprocess

Den 17 maj 2018 beslutade kommunstyrelsens planutskott att anta kommunens förslag att planlägga Norra Lagnö i en etapp. Samrådshandlingen för Norra Lagnö etapp ett förs i och med detta in i ett större sammanhang och kommer att användas som underlag i kommande planarbete.

Området som kommer planläggas finns redovisat i kommunens Översiktsplan från 2003–2012. Arbetet med att planlägga området utförs i enlighet med översiktsplanens intentioner och politiska beslut. Du finner översiktsplanen på kommunens webbplats.länk till annan webbplats

Norra Lagnö har höga kulturmiljövärden som är utpekade i Översiktsplanen. En inventering av kulturmiljön är genomförd och du finner denna på riksantikvarieämbetets hemsidalänk till annan webbplats (zooma in på kartan). I inventeringen kan du läsa närmare om vad som är unikt och bevarandevärt på varje fastighet, detta är ett värdefullt underlag att tillgå vid till exempel renovering eller om du funderar på att bygga om eller till ditt hus. I och med att området präglas av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö så omfattas Attefallsåtgärder av utökad lovplikt i enlighet med PBL 8 kap, 13§, punkt 4, och PBL 9 kap 4d§.

Den 27 mars antog kommunfullmäktige riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggning. Riktlinjerna innebär att vägar som leder till allmänna mål såsom förskolor och skolor i prioriterade förändringsområden som huvudregel föreslås få kommunalt huvudmannaskap. För det övriga vägnätet föreslås ett fortsatt enskilt huvudmannaskap där det går att motivera. För att ta del av beslutshandlingarna, vänligen se länken: Riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplaneläggninglänk till annan webbplats

För planarbetet på Norra Lagnö innebär detta att det finns politiskt stöd för att Toivovägen fram till skolan ska omfattas av kommunalt huvudmannaskap. När kommunen i egenskap av huvudman ska anlägga eller förbättra en gata ska kommunen enligt riktlinjerna fatta beslut om uttag av gatukostnadsersättning. En gatukostnadsutredning är under framtagande och kommer att ställas ut på samråd samtidigt som detaljplanen går ut på samråd.

Beslut om samråd av framtaget planförslag och samråd av gatukostnader bedöms kunna ske i oktober eller senast november 2019. Planen och gatukostnadsutredningen bedöms då kunna ställas ut för granskning under andra kvartalet 2020. Det är under tiden för samråd och granskning som du som boende har möjlighet att skicka in synpunkter och på så sätt påverka planarbetet. Den som skickat in synpunkter under samråd och/eller granskning och anses berörd av planarbetet har möjlighet att överklaga planen efter antagande. Samtliga lagfarna fastighetsägare kommer att kallas till samråd brevledes och information kommer att läggas ut på kommunens webbplats. Antagande av planförslaget förväntas sedan ske under tredje kvartalet 2020. Förutsatt att planen inte överklagas så vinner den därefter laga kraft.

Tidplanen ser ut som följer:

2018 Q2 - Antagande av förnyat start-PM gällande ett övergripande planarbete för hela Norra Lagnö, i KSPU

2019 Q4 - Samråd

2020 Q2 - Granskning

2020 Q3 - Antagande

VA projektets tidplan följer planprojektets tidplan. Detaljprojektering för VA-utbyggnad pågår. Byggstart beräknas ske så snart detaljplanen vunnit laga kraft och fortlöpa i två år.

Planhandlingar finns här:

Start-PM

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Två broschyrer finns framtagna för planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Anna Fredriksson på telefon
08-570 470 00 eller mejla anna.fredriksson@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-08-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation