Talande webbLyssna

PFO Norra Lagnö

Kartbild Norra Lagnö

Norra Lagnö är enligt Värmdö kommuns översiktsplan (ÖP) 2012-2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska planläggas och förses med kommunalt vatten- och spillvatten.

Pågående planprocess

Den 17 maj 2018 beslutade kommunstyrelsens planutskott att anta kommunens förslag att planlägga Norra Lagnö i en etapp. Samrådshandlingen för Norra Lagnö etapp ett förs i och med detta in i ett större sammanhang och kommer att användas som underlag i kommande planarbete.

Området som kommer planläggas finns redovisat i kommunens Översiktsplan från 2003–2012. Arbetet med att planlägga området utförs i enlighet med översiktsplanens intentioner och politiska beslut. Du finner översiktsplanen på kommunens webbplats.

Norra Lagnö har höga kulturmiljövärden som är utpekade i Översiktsplanen. En inventering av kulturmiljön är genomförd och du finner denna på riksantikvarieämbetets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Man zoomar in på kartan.

I inventeringen kan du läsa närmare om vad som är unikt och bevarandevärt på varje fastighet, detta är ett värdefullt underlag att tillgå vid till exempel renovering eller om du funderar på att bygga om eller till ditt hus. I och med att området präglas av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö så omfattas Attefallsåtgärder av utökad lovplikt i enlighet med PBL 8 kap, 13§, punkt 4, och PBL 9 kap 4d§.

Just nu pågår diverse utredningar i ert planområde

Som ett led i inventeringen av Norra Lagnö har ett flertal kompletterande utredningar inletts. Vi kommer att göra flera platsbesök och hoppas att du inte blir störd av de undersökningar som företas.

Under kvartal ett (Q1) 2019 hålls ett samråd där du som fastighetsägare har möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på planförslaget.

Tidplanen ser ut som följer:

2018 Q2 - Antagande av förnyat start-PM gällande ett övergripande planarbete för hela Norra Lagnö, i KSPU

2019 Q1 - Samråd

2019 Q3 - Granskning

2020 Q1 - Antagande

Bakgrund

Ett start-PM om planläggning för hela Norra Lagnö, Panama och del av Långsunda antogs av kommunstyrelsen i december 2014. Innan start-PM antogs hölls en medborgardialog för boende i området.

Här kan du ta del av synpunkter från medborgardialogenlänk till annan webbplats

Norra Lagnö är Stockholms skärgårds första sommarvillaområden med bevarad karaktär och bebyggelse från sekelskiftet 1900. Lokalt intresse.

Skälen till att området planläggs i etapper är att området inte tidigare är planlagt och har stora variationer i fastighetsstorlekar, stora enskilda grönområden och många fastighetsrättsliga frågor som behöver lösas.

Huvudsyfte med planläggningen är att området ska förses med vatten- och spillvatten, vilket innebär att den rådande miljösituationen kommer att förbättras. I planen ges även utrymme för förbättringsåtgärder av vägnätet. En gång- och cykelbana planeras och som sträcker sig från Skeviks gård fram till Norra Lagnö skola. Med planläggningen regleras bestämmelse om fastighetsstorlekar, byggrätter och om hur områdets karaktär, grönområden och kulturhistoriska värden ska tillvaratas.

Planhandlingar finns här:

Start-PM

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Två broschyrer finns framtagna för planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Anna Fredriksson på telefon
08-570 470 00 eller mejla anna.fredriksson@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-01-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation