PFO Norra Lagnö, Etapp 1 (Panama)

Kartbild Norra Lagnö etapp 1

Klicka på bilden för att förstora

Norra Lagnö, Panama och Långsunda är enligt Värmdö kommuns översiktsplan (ÖP) 2012-2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska planläggas och förses med kommunalt vatten- och spillvatten.

Planläggningen för området delas in i etapper. Etapp 1, omfattar bland annat Norra Lagnö skola, Panama och Långsunda gård.

Inför Granskning

Detaljplanen har varit på samråd 2017-02-14 – 2017-03-07.

Granskning beräknas ske under hösten 2017.

Bakgrund

Ett start-PM om planläggning för hela Norra Lagnö, Panama och del av Långsunda antogs av kommunstyrelsen i december 2014. Innan start-PM antogs hölls en medborgardialog för boende i området.

Här kan du ta del av synpunkter från medborgardialogenlänk till annan webbplats

Norra Lagnö är Stockholms skärgårds första sommarvillaområden med bevarad karaktär och bebyggelse från sekelskiftet 1900. Området är därför ett utpekat kulturhistoriskt värdefullt område av lokalt intresse.

Skälen till att området planläggs i etapper är att området inte tidigare är planlagt och har stora variationer i fastighetsstorlekar, stora enskilda grönområden och många fastighetsrättsliga frågor som behöver lösas.

Huvudsyfte med planläggningen är att området ska förses med vatten- och spillvatten, vilket innebär att den rådande miljösituationen kommer att förbättras. I planen ges även utrymme för förbättringsåtgärder av vägnätet. En gång- och cykelbana planeras och som sträcker sig från Skeviks gård fram till Norra Lagnö skola. Med planläggningen regleras bestämmelse om fastighetsstorlekar, byggrätter och om hur områdets karaktär, grönområden och kulturhistoriska värden ska tillvaratas.

Planhandlingar finns här:

Start-PM Norra Lagnö, Panama och Långsunda 

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Två broschyrer finns framtagna för planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Susanna Eschricht via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla susanna.eschricht@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-09-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation