Talande webbLyssna

PFO Skeviksstrand

Kartbild PFO Skeviksstrand

Klicka på kartan för att göra den större

Skeviksstrand är i Värmdös översiktsplan från 2011, tillsammans med Koviksudde m.fl. områden utpekat som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO-områden).

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Status i planarbetet

Pil - samråd

Överklagad detaljplan

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Antagande

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2017-06-21.

Planhandlingar finns här:

Antagandehandlingar PFO Skeviksstrand

Broschyrer om prioriterade förändringsområden (PFO)

Två broschyrer finns framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla sten.hammar@varmdo.se.


Senast publicerad: 2017-09-04