Talande webbLyssna

Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Flygbild Grisslingerakan

Trafikverket har påbörjat en förstudie för att se över Grisslingerakan, sträckan Mölnvik–Ålstäket på väg 222.

Vägstudien ska föreslå åtgärder som långsiktigt förbättrar
framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten för både bilister
och oskyddade trafikanter. Samtidigt ska åtgärderna minska den negativa miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och förorenat vatten.

Status i planarbetet

Detta projekt är ett samordningsprojekt där kommunen granskar Trafikverkets vägplan och skriver avtal med Trafikverket om genomförandet av breddning av väg 222 genom Grisslinge. VA-enheten medverkar i ledningssamordning och flytt av VA-ledningar. Trafikverket kommer att genomföra samråd för vägplanen under slutet av 2017 eller början av 2018.

Kartbild sträckan Mölnvik-Ålstäket

Vid sträckan Mölnvik-Ålstäket har kommunen tre pågående planprojekt. Klicka på bilden för att förstora.


M10 Korpholmen 

M5 Centrala Mörtnäs

Östra Mörtnäs, etapp 2

Gemensamt för dessa planer är att samordning med Trafikverket krävs för att detaljplanerna ska kunna vinna laga kraft. Samordningsfrågor är bland annat vägområdets omfattning, gång- och cykelbanor, bullerskydd, in- och utfarter, cirkulationsplatser, gångportar/övergångsställen och busshållplatser.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar via kontaktcenter 
08-570 470 00 eller via mejl sten.hammar@varmdo..se.

Senast publicerad: 2017-08-31

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation