Verksamhetsområde Östra Kil

Översiktskarta Verksamhetsområde Östra Kil

Klicka på bilden för att förstora den

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny kretsloppscentral (KLC) belägen i Värmdö kommun. Kretsloppscentralen ska nyttjas av medborgare både från Nacka och Värmdö kommuner. Planen ska också erbjuda plats för småindustrier med tillhörande försäljning och lager men inte omfatta andra trafikintensiva verksamheter såsom till exempel detaljhandel. Kretsloppscentralen omfattar en yta av cirka 4,5 hektar och småindustrier tillskapas på en yta av cirka 2 hektar.

Status i planarbetet

Samråd

Samrådet pågår under perioden 2017-07-04 – 2017-08-25.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum enligt datum ovan. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande till planområdet. Samrådskretsen för detaljplanen omfattar fastighetsägare både i Nacka och Värmdö kommun. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras här på projektets sida varmdo.se/verksamhetsomradeostrakil. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete. 

Planhandlingarna finns att ta del av på:

  1. Kontaktcenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre
    08:00–17:00.
  2. Planhandlingar och bilagor Verksamhetsområde Östra Kil

Torsdagen den 17 augusti 2017 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor. 

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2017-08-25. Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 2015KS/0463. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.


Tidplan:

Samråd 

 jun–aug 2017 

Granskning 

 nov–dec 2017 

Antagande 

 jan–feb 2018

Laga kraft tidigast

 feb 2018

Planhandlingar finns här:

Verksamhetsområde Östra Kil

Länk till det antagna planprogrammet Verksamhetsområde Killänk till annan webbplats

Planens innehåll

Detaljplanearbetet i Kil är den första etappen från programmet för verksamhetsområdet Kil som syftar till skapa ytor för en kretsloppscentral och mark för mindre verksamheter. Kretsloppscentralen kommer att vara gemensam för Värmdö och Nacka vatten och avfall AB och omfattar en yta av cirka 4,5 ha. Vidare kommer ytor för mindre verksamheter och småindustrier att tillskapas till en yta av cirka 2 ha. För att hantera den ökade andelen hårdgjorda ytor möjliggör planen också för en dagvattendamm belägen i den södra delen av planområdet. 

Illustration verksamhetsområde Kil

Bakgrund

Det råder i dag en brist på verksamhetsområden på Värmdö och behovet av återvinningscentraler är stort både i Nacka och på Värmdö då flera befintliga återvinningscentraler kommer att behöva tas ur drift inom en snar framtid. I Nacka och Värmdös styrdokument finns dessutom målsättningen att öka mängden återbruk och kretslopp i återvinningen och därmed initierades under hösten projektet att göra en kommungemensam kretsloppscentral. Under arbetet med det kommungemensamma planprogrammet för Verksamhetsområde Kil som redan pågick tog man då med möjligheten att inrätta en kretsloppscentral med kapacitet att tillgodose behovet i båda kommunerna.

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av:

Projektledare: Susanne Moberg, susanne.moberg@varmdo.se

Planarkitekt: Erik Melin, erik.melin@varmdo.se

Telefon via kontaktcenter: 08-570 470 00

Frågor om den planerade kretsloppscentralen besvaras av:

Gruppchef renhållningsenheten: Erland Thordarson, erland.thordarson@varmdo.se, telefon via kontaktcenter: 08-570 470 00

Senast publicerad: 2017-07-04