PFO Norra Lagnö, etapp 3

Klicka på bilden för att förstora den

Norra Lagnö, Panama och Långsunda är enligt Värmdö kommuns översiktsplan (ÖP) 2012-2030 ett så kallat prioriterat förändringsområde (PFO). Det innebär att området ska planläggas och förses med kommunalt vatten- och spillvatten. Planläggningen för området delas in i etapper.

Etapp 3, omfattar östra Norra Lagnö med fastigheter utefter Skutviksvägen och Lagnö gårdsväg.

Detaljplanearbetet för etapp 3 förväntas starta fjärde kvartalet 2017.

Bakgrund

Ett start-PM om planläggning för hela Norra Lagnö, Panama och del av Långsunda antogs av kommunstyrelsen i december 2014. Innan start-PM antogs hölls en medborgardialog för boende i området.
Här kan du ta del av synpunkter från medborgardialogenlänk till annan webbplats

Norra Lagnö är Stockholms skärgårds första sommarvillaområden med bevarad karaktär och bebyggelse från sekelskiftet 1900. Området är därför ett utpekat kulturhistoriskt värdefullt område av lokalt intresse.

Skälen till att området planläggs i etapper är att området inte tidigare är planlagt och har stora variationer i fastighetsstorlekar, stora enskilda grönområden och många fastighetsrättsliga frågor som behöver lösas.

Huvudsyfte med planläggningen är att området ska förses med vatten- och spillvatten, vilket innebär att den rådande miljösituationen kommer att förbättras. I planen ges även utrymme för förbättringsåtgärder av vägnätet. En gång- och cykelbana planeras som sträcker sig från Skeviks gård fram till Norra Lagnö skola. Med planläggningen regleras bestämmelse om fastighetsstorlekar, byggrätter och om hur områdets karaktär, grönområden och kulturhistoriska värden ska tillvaratas.

Senast publicerad: 2017-02-08