Tyck till

Brunn 1:507, särskilt boende Pilhamn

Flygbild Brunn 1:507 Pilhamn

Syftet är att utarbeta en detaljplan för särskilt boende och med möjlighet till tillfällig användning som bostäder för unga på den befintliga infartsparkeringen. Detaljplanen ska medge ett 50-tal lägenheter i särskilt boende och byggande i två plan.

Status i planarbetet 

Pil - Planprocess - Normalt - mellan antagen och laga kraft

Överklagad detaljplan

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Planförfarande

Denna detaljplan följer plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, då PBL (2010:900) trädde i kraft.

Bakgrund

2011-03-16 gav kommunstyrelsen samhällsplaneringsnämnden i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att uppföra ett särskilt boende för äldre på kommunens fastighet Brunn 1:507. Samhällsbyggnadskontoret genomförde med anledning av det år 2012 en planutredning där en idéskiss togs fram av Marge Arkitektkontor. Idéskissen visade att det är möjligt att bygga ett särskilt boende för äldre med hög kvalitet på fastigheten och att de lokala förutsättningarna kan utnyttjas på ett positivt sätt till just den boendeformen.

På grundval av planutredningens resultat fattade kommunstyrelsen i januari 2013 beslut om start-PM för detaljplan för särskilt boende för äldre med möjlighet till ungdomsbostäder på Brunn 1:507.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av Clas-Göran Herrgård via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla clas.goran.herrgard@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-06-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument