Tyck till
Talande webbLyssna

Gång- och cykelväg Återvall-Långvik (Kulla 1:7 m.fl.)

Ansökan om planbesked inkom från kommunens VA- och renhållningsavdelning för att pröva markens lämplighet för en gång- och cykelbana i en detaljplaneprocess.

I samband med detta ska även vatten- och avloppsledningar dras för att förbereda utbyggnaden i Skälsmara. Långvik kommer få kommunalt vatten.

Planområdet är cirka 3 ha stort och har en sträcka på cirka 3,3 km mellan Återvall och Långvik på Ingarö i Värmdö kommun. Projektet avser att fortsätta utbyggnad av gång- och cykelnätet på Ingarö som ligger i linje med kommunens gång- och cykelplan. I tidigt skede har en förstudie genomförts för att undersöka genaste och säkraste sträckan för gång- och cykelbanan. I förstudien togs mest hänsyn till motortrafikflöde, hastighet, trygghet samt vägbredd.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Arbtet pågår med plahnandlingar till samråd enligt plan- och bygglagen.

Under samråd skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till berörda fastighetsägare inom och invid området. Information skickas även till länsstyrelsen, lantmäteriet, kommunen, berörda organisation och föreningar.

Planhandlingar

Planhandlingar gång- och cykelväg Återvall-Långvik

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta planarkitekt Gustaf Bowin via mejl till gustaf.bowin@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-09-02