Talande webbLyssna

Kulla-Karby, del av Kulla 1:7

Kartbild Kulla-Karby

Klicka på kartan för att förstora

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för bostadsändamål och förskola med hänsyn till naturförutsättningar, vattenskydd, fornminnen, strandskydd och det rörliga friluftslivet.

Planhandlingar finns här:

Kulla-Karby, del av Kulla 1:7

Vilande planarbete

Förhandlingar pågår om exploateringsavtal. Nytt samråd erfordras. Möte med exploatören planerat till september 2017.

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan har varit utställt under mars–april 2012 och överlämnades den 18 september 2012 till samhällsplaneringsnämnden, (SPN). Planen godkändes för senare antagande i kommunfullmäktige efter länsstyrelsens upphävande av strandskyddet. Länsstyrelsen beslut 2013 om upphävande av strandskyddet överklagades till regeringen som avslog överklagandet i juni 2014.

I kommunens gamla översiktsplan från 2003 redovisas Kulla-Karby som ett av flera utredningsområden för framtida bostadsbebyggelse.

Ett start-PM för arbetet med detaljplanering av området antogs av kommunstyrelsen januari 2008. Ett planprogram arbetades sedan fram som samhällstekniska nämnde (STN) beslutade om oktober 2008. Samråd om programmet genomfördes under tiden november till december. I februari 2009 godkände samhällstekniska nämnden programsamrådsredogörelsen och beslutade om fortsatt planarbete, det vill säga framtagande av förslag till detaljplan.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Henrik Lundberg via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl henrik.lundberg@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-04-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument