Talande webbLyssna

PFO I6, Enkärret

Kartbild PFO I6 Enkärret

Enkärret är i Värmdös översiktsplan från 2011, ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO-områden). Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Läs mer här om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp


Status i planarbetet

Pil samråd

Arbete med att ta fram förnyade granskningshandlingar pågår. Förnyad granskning är planerade till hösten 2018.

Planhandlingar finns här:

PFO I6 Enkärret

Bakgrund

Enkärret är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Ett förändringsområde kan definieras som ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

Detta får konsekvenser för den kommunala planeringen på olika sätt:

•Vatten och avlopp används i mycket högre grad.

•Trafiken ökar.

•Behovet av barnomsorg och skolor ökar.

•Behovet av äldreomsorg ökar.

Kraven ökar också på kommersiell service, trafiksäkra vägar och kollektivtrafik.

Ibland behöver helt nya detaljplaner tas fram och ibland kan befintliga planer revideras. Området ligger i sin helhet inom det föreslagna skyddsområdet för Ingarö vattentäkt.

Mer information om vattentäkter

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Två broschyrer finns framtagna för planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via kontaktcenter 
08-570 470 00 eller mejla helena.gaije@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-02-02