Talande webbLyssna

PFO I6, Enkärret

Kartbild PFO I6 Enkärret

Enkärret är i Värmdös översiktsplan från 2011, ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO-områden). Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Status i planarbetet

Pil samråd

Ny granskning 2019-02-11 – 2019-03-04

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat nytt granskningsskede. Förslag till detaljplan har tidigare varit på granskning under perioden 2016-03-01 till 2016-03-22. Aktuellt detaljplaneförslag har förutom mindre redaktionella ändringar omarbetats med avseende på dagvattenhanteringen, vilket kräver en ny granskning.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: måndag–onsdag 08:00–17:00, torsdag 08:00–19:00 och fredag 08:00–17:00.
  1. På kommunens webbplats: varmdo.se/enkarret

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-03-04

Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  1. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/106. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under den nya granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga synpunkter som tidigare kommit in under samrådet (2015-03-11 – 2015-04-01) och granskning (2016-03-01 – 2016-03-22) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Planhandlingar finns här:

PFO I6 Enkärret

Bakgrund

Enkärret är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Ett förändringsområde kan definieras som ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

Detta får konsekvenser för den kommunala planeringen på olika sätt:

•Vatten och avlopp används i mycket högre grad.

•Trafiken ökar.

•Behovet av barnomsorg och skolor ökar.

•Behovet av äldreomsorg ökar.

Kraven ökar också på kommersiell service, trafiksäkra vägar och kollektivtrafik.

Ibland behöver helt nya detaljplaner tas fram och ibland kan befintliga planer revideras. Området ligger i sin helhet inom det föreslagna skyddsområdet för Ingarö vattentäkt.

Mer information om vattentäkter

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Två broschyrer finns framtagna för planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije eller planeringsarkitekt Carl Ringqvist på 08-570 470 00 eller via mejl helena.gaije@varmdo.se eller carl.ringqvist@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-02-14