Självik 1:12, Svartsö

Skälvik 1:12 Svartsö

Utveckling av Svartsö för fler permanentboende och verksamheter

Svartsö är en av de större öarna i mellanskärgården. Ön ingår i ett större område av riksintresse för såväl kulturmiljö, naturvård och friluftsliv. I översiktsplanen (2003) är Svartsö utpekat som en av kommunens fem stora öar där de fastboendes villkor särskilt ska prioriteras.

Vilande planarbete

Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att föreslå att detaljplanearbetet avslutas under hösten 2017.

Planhandlingar finns här:

Självik 1:12, Svartsö

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan har varit ute för samråd under tiden 2012-07-17 – 2012-08-15. Av samrådssynpunkterna att döma är de flesta positiva till ambitionen att öka antalet fastboende på ön men anser bland annat att den föreslagna bebyggelsen är alltför omfattande och att konsekvenserna och genomförandemöjligheterna inte är tillräckligt utredda.
Samrådssynpunkterna har sammanställts i ett samrådsyttrande och samhällsplaneringsnämnden har 2013-06-04 beslutat om det fortsatta planarbetet. Beslutet innebär att planarbetet avbryts och att istället en fördjupad översiktsplan eller ett program ska tas fram för hela Svartsö.

Öarna ska framför allt studeras för att klargöra hur och var en bebyggelseutveckling med permanentbostäder, arbetsplatsområden och infrastruktur av olika slag kan förläggas. I översiktsplanen påpekas också vikten av att de åtgärder som föreslås svarar mot varje ös speciella karaktär och inte behandlar öarna som om de vore likadana.

Samhällstekniska nämnden beslutade 2007-11-06 att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att upprätta en förteckning och en kort beskrivning över de ansökningar om planläggning av olika fastigheter på Svartsö som inkommit till kontoret. Nämnden beslutade 2009-03-24 att genomföra en medborgardialog på Svartsö under hösten. Medborgardialogen genomfördes under november 2009 och en annan i maj 2010. På grundval av den första medborgardialogen beslutade STN att tre projekt på Svartsö skulle prövas vidare. I medborgardialogerna deltog fastighetsägare, politiker och tjänstemän som delades upp i diskussionsgrupper. Synpunkter från respektive grupp har sedan delgivits nämnden.

Tidigare programarbete

Dec 2010: Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för de fastigheter som nämns i start-PM för utveckling av Svartsö (se under planhandlingar nedan). Arbetet med och samråd om programmet beräknas pågå under våren/sommaren 2011.

Maj 2011: Ett detaljplaneprogram för Självik 1:12 med flera har tagits fram av planenheten vid samhällsbyggnadskontoret. Programmet utgör det första skedet av planeringsprocessen.

Juni–augusti 2011: Samhällsbyggnadskontoret har i juni 2011 upprättat ett förslag till detaljplaneprogram för rubricerat område. Arbetet befinner sig nu i ett så kallat programskede och handlingarna skickas ut på samråd enligt reglerna i plan- och bygglagen. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till berörda parter så som länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, ideella organisationer och föreningar samt till berörda fastighetsägare.

Juli–augusti 2012 Samråd av förslag till detaljplan.

Juni 2013 Beslut i samhällsplaneringsnämnden att avbryta planarbetet och ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen eller program för hela Svartsö samt att återkomma med förslag till uppläggning.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planchef Fredrik Cavallin via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla fredrik.cavallin@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-11-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument