Helikopterbas Nyvarp Myttinge

Kartbild Helikopterbas Nyvarp Myttinge

Syftet är att möjliggöra en etablering av helikopterbas som samlokaliserar polis-, ambulans- och räddningshelikopter.

Planhandlingar finns här:

Helikopterbas Nyvarp Myttinge

Status i planarbetet

Juni 2016

Landstinget ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen för fortsatt och utökning av helikopterverksamhet i dess nuvarande lokalisering i Mölnvik.

Kommunen har i sitt samrådsyttrande dnr 2016KS/0114 angett att verksamheten ska prioriteras och ser positivt till att ambulanshelikopter är kvar i sin nuvarande lokalisering i Mölnvik.

September 2015

Stockholms läns landstig (SLL), som är huvudman för ambulanshelikopterverksamheten i Stockholms län, har startat upp en process med att utreda förutsättningar för en permanent etablering av ambulanshelikopterbasen i Mölnvik. SLL förbereder en ansökan till länsstyrelsen i Stockholms län om frivilligt tillstånd enligt miljöbalken.

Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden (BMHN) beslutade 2015-09-01 att förelägga Stockholms läns landsting att söka tillstånd för pågående helikopterverksamheten i Mölnvik.

I motivering till BMHN:s beslut anges bland annat att nya förutsättningar gäller i området jämfört med de förutsättningar som gällde 1993 då helikopterverksamheten anmäldes. Mölnviks köpcentrum har byggts och det finns idag en i hög grad ökad aktivitet i området som utsätts för de ljudnivåer som helikoptern alstrar. Antal permanentboende har utökats i takt med att nya planer för området vunnit laga kraft och en ökad permanentning sker successivt i området som tidigare främst bestått av fritidsbostäder.

Den senast antagna detaljplanen i området innefattar ännu fler bostäder och även en förskola ca 350 meter från helikopterplattan. Med anledning av ovanstående är bedömningen att verksamheten vid befintlig placering idag medför olägenheter av sådan betydelse att en samlad regional tillståndsprövning av befintlig verksamhet krävs. Vid en sådan prövning kan förslag till de alternativa platserna som förelagts om och utretts bli aktuellt att följa upp igen.

Januari 2014

Lokaliseringsutredning är klar. Ingarökrysset studeras som möjligt alternativ för helikopterbas för Stockholms läns landstings ambulanshelikopterverksamhet. En översiktlig ekonomisk kalkyl på kostnader för helikopterbas vid Ingarökrysset tas fram. Konsekvenser för hästsporten utreds samt ytterligare konsekvenser för miljön i området presenteras för samhällsplaneringsnämnden innan slutgiltigt beslut fattas om planering.

Februari 2013

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting har bett om att Värmdö kommun utreder förutsättningarna för ny lokalisering av helikopterbas för landstingets ambulanshelikopter. Samhällsplanerings-nämnden beslutade att samhällsbyggnadskontoret ska utreda möjlig lokalisering. Utredningen pågår och beräknas vara klar i juni 2013.

Februari 2012

Samhällsbyggnadskontoret har tillfrågat polisen, sjöräddningen och landstinget om intresse för fortsatt medverkan för helikopterbas kvarstår. Det visade sig att endast landstinget är positiv till fortsatt samverkan.

Juli 2009

Regeringen beslutade att länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplanen var korrekt.

Februari 2009

Planen har upphävts av länsstyrelsen efter överklagande från ett antal berörda fastighetsägare. Samhällsplaneringsnämnden kommer i höst att ge nya direktiv om fortsatt planarbete till samhällsbyggnadskontoret.

Bakgrund

I Stockholmsregionen finns i dag helikopterresurser knutna till sjukvården, sjöfartsverket och polisen. Var och en av dessa utgör en för samhället viktig resurs i strävan att rädda liv och förhindra allvarlig brottslig verksamhet. Dessutom är samverkan dem emellan en förutsättning för att samhället ska ha förmåga att klara av stora olyckor och katastrofer.

Inte någon av de tre verksamhetsgrenarna polisflyg, ambulanshelikopter och räddningshelikopter har i dag långsiktigt lämpade baseringar, utan strävar nu att finna en lämplig plats för gemensam basering. Genom en samlokalisering av verksamheterna skulle dessutom samhället kunna effektivisera resursutnyttjandet, minska investerings- och driftskostnader, öka samarbetet samt begränsa miljöbelastningen i stockholmsregionen.

Samtidigt med utställning av planförslaget ansöker kommunen hos länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet i vissa delar av planområdet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planchef Fredrik Cavallin via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla fredrik.cavallin@varmdo.se

Senast publicerad: 2016-09-16

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument