Talande webbLyssna

Hemmesta centrum

Flygbild Hemmesta centrum

Hemmesta centrum står inför en spännande omvandling. Ett förslag till ny detaljplanen för området visar hur området kan utvecklas med plats för cirka 750 nya bostäder, handel och torg i ett läge med bra kommunikationer och nära till skola och grönområden.

Planhandlingar finns här:

Hemmesta centrum

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Planarbetet befinner sig mellan samråd och granskning. Detaljplanen beräknas antas under 2019 och genomförande beräknas ske 2019–2022.

Medborgardialog för Hemmestaområdet

Parallellt som förslaget till detaljplan för Hemmesta centrum är ute på samråd har arbetet med att ta fram en strukturplan för den framtida utvecklingen av Hemmesta påbörjats. Strukturplanearbetet innefattar Hemmesta centrum, Storskogen, Värmdövik och Hemmestatorp och ska ge riktlinjer för den fysiska utvecklingen av området på sikt. Ett första steg i processen med att utarbeta en strukturplan för Hemmesta är att en medborgardialog kommer att anordnas den 10-11 maj i Hemmestaskolan och Viks skola.

Syftet med dialogen är att du som medborgare, boende, besökare eller näringsidkare ska ges möjlighet att bidra med dina erfarenheter, uttrycka dina tankar samt i ett tidigt skede få delta i och påverka processen. Ämnen som kommer att diskuteras under medborgardialogen om Hemmestaområdet rör vägstrukturen, natur och kulturvärden, friluftsliv, bostadsbebyggelse och behov av service. En viktig fråga som ställs är om en parallell väg behövs för att avlasta Skärgårdsvägen eller vilka åtgärder som annars behöver vidtas längs Skärgårdsvägen för att säkra framkomligheten långsiktigt.

De två processerna med att utveckla en strukturplan och en detaljplan för Hemmesta centrum löper parallellt men kan i förlängningen komma att påverka varandra. Samrådet för Hemmesta centrum är en del av den lagstadgade demokratiska processen för en detaljplan. Medborgardialoger är en del i kommunens styrning och ska bidra till att ge medborgarna inflytande över de frågor dialogen gäller samt ge de förtroendevalda ett utökat underlag för bra beslut. Läs mer >>

Förslaget i korthet

Planen syftar till att skapa ett tryggt, trafiksäkert och attraktivt centrumområde i Hemmesta centrum. Området blir tätt bebyggt med tydliga gaturum. Den nya bebyggelsen ska ha en tydlig egen karaktär med ett variationsrikt och dynamiskt uttryck som inspirerats av en bebyggelse som traditionellt finns i kustnära småstäder. Planen möjliggör cirka 750 bostäder, ett nytt torg samt två mindre parker, handelsytor samt en ny förskola.

Illustration över Hemmesta centrum nya torg

Illustration över det nya torget sett från norr. Bild: Total Arkitektur/KOD Arkitekter/Made-Up

Illustration Hemmesta centrum nya torg

Illustration över det nya torget sett från söder. Bild: Total Arkitektur/KOD Arkitekter/Made-Up

Bakgrund

Området som omfattas av detaljplanen betecknas i översiktsplanen som ett centrumområde i behov av förändring. Läget är centralt, omgivningarna erbjuder stora möjligheter till natur- och fritidsaktiviteter, det finns goda kommunikationer samt närhet till service, förskolor och skolor.

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2007-09-12 att godkänna start-PM för Hemmesta 11:225 m.fl. För hela Hemmesta centrum antogs ett start-PM 2008-05-13. Ett kompletterande inriktningsbeslut fattades i samhällstekniska nämnden 2009-06-16 om detaljplaneprogrammets inriktning, innehåll och omfattning. Ett detaljplaneprogram för Hemmesta centrumområde upprättades januari 2010. Samrådet om detaljplaneprogrammet genomfördes under februari 2010 men på grund av oklara ägandeförhållanden avslutades det.

År 2015 inleddes planarbete för att ta fram en ny detaljplan för området. Den politiska målsättningen är nu att området ska utformas med ”skärgårdskaraktär”, vilket innebär ett småskaligt och varierat uttryck i skala och utformning.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar, sten.hammar@varmdo.se eller Patrik Stenberg, projektledare, patrik.stenberg@varmdo.se. Telefon via 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-01-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation