Talande webbLyssna

Kopparmora 2:224

Planarbetet syftar till att möjliggöra ny sammanhållen bostadsbebyggelse med en utformning som värnar en god boendemiljö, en gestaltning som beaktar platsens förutsättningar och god trafiksäkerhet.

Fastighetsägaren önskar ändra gällande byggnadsplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse. Sökanden föreslår cirka 25–30 bostäder i mindre flerbostadshus och radhus. Sökande föreslår i första hand hyreslägenheter som kommer att förvaltas i eget bolag, men även mindre bostadsrätter kan bli aktuellt.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Upprättande av samrådshandlingar pågår. Samråd planeras under våren 2018, med målet att nå antagande innan årets slut.

Bakgrund

Aktuellt planområde omfattar fastigheterna Kopparmora 2:224, delar av Älvsby 1:12, Kopparmora 2:228 och 2:1. Planområdets avgränsning kan komma att justeras under planprocessen.

Fastigheten Kopparmora 2:224 är belägen intill Saltarövägen (väg 669) vid infarten till Evlinge. Fastigheten omfattar 5 202 kvm. För det aktuella området gäller en byggnadsplan fastställd 1963.

Enligt gällande byggnadsplan får berörd fastighet nyttjas för centrumändamål, vilket i detta fall innebär att fastigheten endast kan användas till butiker, samlings- och föreningslokaler och för ”byggnader erforderliga för fritidshusområdets tillsyn och skötsel”.

Fastigheten har aldrig använts för ursprungligt syfte enligt gällande byggnadsplan utan är obebyggd och utgörs av naturmark.

Planhandlingar

Kopparmora 2:224 

Kontakta handläggare

Vid frågor kontakta projektledare Sofia Elrud via 08-570 470 00 eller mejla sofia.elrud@varmdo.se.


Senast publicerad: 2019-01-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument