Talande webbLyssna

PFO B1 Östra Älvsala

Kartbild med röd markering över detaljplaneområdet

Klicka på bilden för att förstora den

Östra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbete

Pil - planprocess - Normalt - Granskning

Information om granskning

Information om granskning under tiden 2019-04-10 – 2019-05-02 för detaljplan PFO B1 Östra Älvsala, Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplan för rubricerat område. Du får detta brev för att du är berörd av detta arbete.

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS).

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat granskningsskede som äger rum enligt datum ovan. Under granskningsskedet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande i planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen, kommunen, organisationer och föreningar.

Under granskningen finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande som presenteras här på projektets sida. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Granskningen pågår under perioden 2019-04-10 – 2019-05-02

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På servicecenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00.
  2. På kommunens webbplats: varmdo.se/ostraalvsala

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2019-05-02

Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-tjänst: varmdo.se/ostraalvsala
  2. Via e-post: varmdo.kommun@varmdo.se
  3. Med brev: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 17KS/0363. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga synpunkter som kommit in till kommunen redan under plansamrådet (201X‑XX‑XX till 201X-XX-XX) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Planhandlingar finns här:

PFO B1 Östra Älvsalalänk till annan webbplats

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden
(PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena (PFO)

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessenlänk till annan webbplats

PFO-broschyr om VA-utbyggnadlänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije på 08-570 470 00 eller via mejl till helena.gaije@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-04-10