Talande webbLyssna

PFO B1 Östra Älvsala

Kartbild med röd markering över detaljplaneområdet

Klicka på bilden för att förstora den

Östra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan samråd och granskning

Arbetet befinner sig nu mellan Samråd och Granskning.

Synpunkterna som kommer in under samrådet redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras här på projekts sida. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Samrådet pågick under perioden 2018-04-17–2018-05-14.

Planhandlingar finns här:

PFO B1 Östra Älvsala

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden
(PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena (PFO)

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessenlänk till annan webbplats

PFO-broschyr om VA-utbyggnadlänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla helena.gaije@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-06-25