Talande webbLyssna

PFO B1 Östra Älvsala

Kartbild med röd markering över detaljplaneområdet

Klicka på bilden för att förstora den

Östra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Samråd

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Samråd för Östra Älvsala godkändes i kommunstyrelsens planutskott
2018-03-22.

Vi vill veta vad du tycker

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras här på projekts sida. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Samrådet pågår under perioden 2018-04-17–2018-05-14.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På kontaktcenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och
    fre 08:00–17:00.
  2. Här på kommunens webbplats varmdo.se/ostraalvsala

Torsdagen den 26 april 2018 mellan kl. 17:00 och 19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor. 

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2018-05-14. Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 17KS/0363. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar finns här:

PFO B1 Östra Älvsala

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden
(PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena (PFO)

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessenlänk till annan webbplats

PFO-broschyr om VA-utbyggnadlänk till annan webbplats

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla helena.gaije@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-04-17