PFO Bullandö med flera

PFO Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik

Klicka på bilden för att förstora den. Etappindelning av området: 1.Östra Älvsala, 3. Norra Älvsala 1, 4. Västra Älvsala, 5. Norra Älvsala 2, 6. Björkvik, 7. Fagerdala, 8. Bullandö.

Älvsala, Fagerdala och Bullandö ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Flertalet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanelagda för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Aktuell tidplan för PFO Bullandö.

 

Tidplan PFO Bullandö

Klicka på bilden för att förstora den.

Planhandlingar finns här:

PFO Bullandö med flera

Samtliga fastigheter i Älvsala och Fagerdala har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är anslutna till en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.

 

Bakgrund

I översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområde
(PFO) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla helena.gaije@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-02-13