Talande webbLyssna

PFO Bullandö m.fl.

PFO Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik

Etappindelning av området: B1.Östra Älvsala, B3. Norra Älvsala 1, B4. Västra Älvsala, B5. Norra Älvsala 2, B6. Björkvik, B7. Fagerdala, B8. Bullandö. Klicka på bilden för att förstora den.

Älvsala, Fagerdala och Bullandö ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Flertalet av de drygt 850 fastigheterna inom området är detaljplanelagda för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Aktuell tidplan för PFO Bullandö, 11 mars 2019

Planarbetet för Västra Älvsala är framskjutet på grund av att planarbetet måste kompletteras med oförutsedda utredningar.

Aktuell tidplan för PFO Bullandö, 21 feb 2019

Tidplan Bullandö

Aktuell tidplan för PFO Bullandö,17 dec 2018

På grund av osäkerhet med utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar, redovisas tidplanen utan att redovisa dess utbyggnad.

Planarbetet för Norra Älvsala är framskjutet 3 månader på grund av att en ny lösning till vatten- och spillvattenledningar har visat att det krävs en pumpstation inom området.

Tidplan

Klicka på bilden för att förstora den

Planhandlingar finns här:

PFO Bullandö med flera

Samtliga fastigheter i Älvsala och Fagerdala har enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Fastigheterna i Bullandö är anslutna till en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.

 

Bakgrund

I översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområde
(PFO) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp.

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije på 08-570 470 00 eller via mejl helena.gaije@varmdo.se.

Senast publicerad: 2019-03-11