PFO N1, Näverängsvägen

Näverängsvägen

Huvudsyftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och att förbereda utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i området.

Detaljplanen anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen samt underlättar utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Planen säkrar även mark för vägområden, gång- och cykelvägar samt naturområden. I planarbetet utreds också om delar av grönområden, dagvattenanläggningar och vägar i området kan planläggas med kommunen som huvudman.

Planhandlingar finns här:

PFO N1, Näverängsvägen


Status i planarbetet

Samråd

Information om samråd under tiden 2017-06-05 – 2017-06-27 för detaljplan för Näverängsvägen N1, Värmdö kommun.

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplan för rubricerat område.

Planen möjliggör breddning av de större vägarna och medger delning av de flesta fastigheterna. Planen är en förutsättning för utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattensystem i hela området. Planen möjliggör förtätning av området genom delning av befintliga fastigheter och skapar samtidigt plats åt cirka 10 nya bostäder på Värmdövik 19:4. Ny bebyggelse ska anpassas till områdets kulturmiljö.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum enligt datum ovan. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras här på projektets sida. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av på:

  1. Kontaktcenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och
    fre 08:00–17:00.
  2. Kommunens webbplats: varmdo.se/pfo-naverangsvagen

Torsdagen den 15 juni 2017 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor.

 

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2017-06-27.

Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/0051. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Föregående planförslag

Planarbetet för PFO N1, Näverängsvägen inleddes på nytt med ett start-PM som antogs av kommunstyrelsens planutskott (KSPU) i februari 2015.

Detaljplanen bedöms kunna samrådas under maj–juni 2017. Berörda sakägare kommer informeras närmare om tidplan för samrådet efter att nämnden har beslutat i ärendet.

Utredningar kring dagvatten, VA-utbyggnad, natur- och rekreation samt vägbreddningar har genomförts under planarbetet innan samråd.

Planarbetet för PFO N1, Näverängsvägen återupptas efter att ett tidigare förslag till detaljplan upphävts i mark- och miljödomstolen den 6 september 2013. Motiven till upphävandet var att det saknades särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap för allmän plats inom detaljplaneområdet. 2015 påbörjades ett nytt planarbete med syftet att anpassa området för permanentboende och lösa huvudmannaskapsfrågan.

Bakgrund

Hela Värmdö kommun har genomgått stora förändringar under senare år då Stockholmsregionen växt. Inflyttningen till Värmdö har till stor del skett genom att fritidshus bebos under större del av året. I Värmdö kommun kallas dessa områden för prioriterade förändringsområden (PFO).

Till skillnad från ett typiskt förändringsområde har många fastigheter inom Näverängsområdet redan från början varit tänkta för permanent boende i ett villasamhälle. Området med sitt centrala läge är trots detta inte planlagt. Kommunalt vatten och avlopp är inte heller utbyggt till alla fastigheter. Detta gör att planområdet på många sätt innehåller samma frågeställningar som förändringsområdena varför det pekats ut som ett sådant i översiktsplanenlänk till annan webbplats.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Erik Melin och Sten Hammar via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla förnamn.efternamn@varmdo.se.

 

Senast publicerad: 2017-06-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument