PFO N1, Näverängsvägen

Näverängsvägen

Huvudsyftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och att förbereda utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten i området.

Detaljplanen anger riktlinjer för bebyggelseutvecklingen samt underlättar utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten. Planen säkrar även mark för vägområden, gång- och cykelvägar samt naturområden. I planarbetet utreds också om delar av grönområden, dagvattenanläggningar och vägar i området kan planläggas med kommunen som huvudman.

Planhandlingar finns här:

PFO N1, Näverängsvägen


Status i planarbetet

Samråd pågick under tiden 2017-06-05–2017-06-27 för detaljplan för Näverängsvägen N1, Värmdö kommun. Granskning är planerad till Q2 2018.

Föregående planförslag

Planarbetet för PFO N1, Näverängsvägen inleddes på nytt med ett start-PM som antogs av kommunstyrelsens planutskott (KSPU) i februari 2015.

Detaljplanen bedöms kunna samrådas under maj–juni 2017. Berörda sakägare kommer informeras närmare om tidplan för samrådet efter att nämnden har beslutat i ärendet.

Utredningar kring dagvatten, VA-utbyggnad, natur- och rekreation samt vägbreddningar har genomförts under planarbetet innan samråd.

Planarbetet för PFO N1, Näverängsvägen återupptas efter att ett tidigare förslag till detaljplan upphävts i mark- och miljödomstolen den 6 september 2013. Motiven till upphävandet var att det saknades särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap för allmän plats inom detaljplaneområdet. 2015 påbörjades ett nytt planarbete med syftet att anpassa området för permanentboende och lösa huvudmannaskapsfrågan.

Bakgrund

Hela Värmdö kommun har genomgått stora förändringar under senare år då Stockholmsregionen växt. Inflyttningen till Värmdö har till stor del skett genom att fritidshus bebos under större del av året. I Värmdö kommun kallas dessa områden för prioriterade förändringsområden (PFO).

Till skillnad från ett typiskt förändringsområde har många fastigheter inom Näverängsområdet redan från början varit tänkta för permanent boende i ett villasamhälle. Området med sitt centrala läge är trots detta inte planlagt. Kommunalt vatten och avlopp är inte heller utbyggt till alla fastigheter. Detta gör att planområdet på många sätt innehåller samma frågeställningar som förändringsområdena varför det pekats ut som ett sådant i översiktsplanenlänk till annan webbplats.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn och Sten Hammar via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla förnamn.efternamn@varmdo.se. 

Senast publicerad: 2018-01-18

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument