PFO S3, Herrviksnäs

Kartbild Herrviksnäs S3

Herrviksnäs är i Värmdös översiktsplan från 2003, tillsammans med Strömma och Värmdövik, utpekat som ett av kommunens så kallade prioriterat förändringsområde (PFO).

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggande av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS)

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.öppnas i nytt fönster

Planhandlingar finns här:

PFO S3 Herrviksnäs

Status i planarbetet

Pil mellan samråd och utställning

Förnyad utställning

Information om förnyad utställning under tiden 2017-07-11 –
2017-08-31 för detaljplan för Herrviksnäs, delområde S3.

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat förnyat utställningsskede som äger rum enligt datum ovan. Med anledning av det förnyade utställningsskedet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom planområdet samt till angränsande fastigheter. Information skickas även till länsstyrelsen, kommunen, organisationer och föreningar.

Under den förnyade utställningen finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i ett förnyat utställningsutlåtande som presenteras här på projektets sida. Utlåtandet ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På kontaktcenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala.
    Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg.
    Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre
    08:00–17:00.
  2. Planhandlingar varmdo.se/herrviksnas

Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2017-08-31.

Synpunkter kan lämnas på två sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se
  2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/8. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under förnyad utställningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut. Skriftliga synpunkter som kommit in till kommunen redan under plansamrådet (2014‑11‑20 till 2015-01-14) och utställning (2015-12-01 till 2016-01-11) behöver dock inte framföras på nytt för att ge rätt att överklaga.

Broschyrer om de prioriterade förändringsområdena

Det finns två broschyrer framtagna om planprocessen och processen vid utbyggnad av vatten och avlopp..

PFO-broschyr om planprocessen

PFO-broschyr om VA-utbyggnad

Bakgrund

Herrviksnäs på Värmdölandet är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska färdigställas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla rick.hoogduyn@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-08-15