Talande webbLyssna

PFO Strömma S6, Herrvikstomten och Strömmadal

Kartbild PFO S6, Strömma

Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Inför samråd

Kommunstyrelsens planutskott har fattat beslut 2018-06-07 om att samråd ska ske. Beslutshandlingar hittar du här.länk till annan webbplats

Justering av beslutshandlingar enligt ordförandebeslut datum 2018-08-15. Till pdf-dokumentet.

Samråd

Samrådet pågår under perioden 2018-08-21– 2018-09-18.

Plan- och exploateringsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta en detaljplan för rubricerat område. Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samt att underlätta för utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS).

Arbetet befinner sig nu i ett så kallat samrådsskede som äger rum enligt datum ovan. Under samrådet skickas information om detaljplanen ut för synpunkter till fastighetsägare inom området samt till angränsande till planområdet. Information skickas även till länsstyrelsen och andra myndigheter, kommunen, organisationer och föreningar.

Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen. Synpunkterna som kommer in redovisas och bemöts i en samrådsredogörelse som presenteras här på projektets sida. Redogörelsen ligger sedan till grund för fortsatt planarbete.

Planhandlingarna finns att ta del av:

  1. På kontaktcenter i kommunhuset där blädderexemplar av alla handlingar och bilagor finns samt karta i fullskala. Adress: Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Öppet: mån-ons 08:00–17:00, tors 08:00–19:00 och fre 08:00–17:00
  2. Här på projektets sida - länk till Planhandlingar

Torsdagen den 30 augusti 2018 kl. 17:00–19:00 hålls öppet hus på kommunhuset på Skogsbovägen 9–11 i Gustavsberg. Representanter från kommunen kommer då att finnas på plats för att besvara eventuella frågor. Skriftliga synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast
2018-09-18. Synpunkter kan lämnas på tre sätt:

  1. Via e-post till varmdo.kommun@varmdo.se.
  2. Med brev till Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg.
  3. Via det här formuläret (länk)

Kom ihåg att uppge namn, eventuell fastighetsbeteckning och diarienumret 15KS/115. Varje skrivelse diarieförs hos kommunen och är en offentlig handling.

Om flera personer delar samma åsikter kan man skriva ett gemensamt brev. Kom ihåg att uppge allas namn och fastighetsbeteckningar samt diarienumret.

De sakägare som senast under utställningstiden och/eller granskningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte kunnat tillgodoses har möjlighet att senare överklaga detaljplanens antagandebeslut.

Lämna dina synpunkter här

I ett planarbete är alla synpunkter viktiga. Under samrådet finns möjlighet att lämna in eventuella synpunkter som kan förbättra beslutsunderlaget. Synpunkterna kan handla om felaktigheter eller att man delar/inte delar kommunens syn i en viss fråga som behandlas i den aktuella planen.

Till synpunktsformuläret PFO Strömma S6länk till annan webbplats

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S6 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska planläggas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplanlänk till annan webbplats (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet. Detaljplan för Ryttingevägen är en av flera planerade detaljplaner inom Strömma.

Kontakta handläggare

Frågor om detaljplanen besvaras av Anna Fredriksson anna.fredriksson@varmdo.se eller Niklas Siljebrand niklas.siljebrand@varmdo.se eller via kontaktcenter telefon
08-570 470 00.

Senast publicerad: 2018-09-25