Talande webbLyssna

PFO S6, Strömma (Ryttinge)

Kartbild PFO S6, Strömma

Syftet med planarbetet är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av området ska ske när kommunalt vatten och avlopp byggs ut

Status i planarbetet


Pil - planprocess - Normalt - Samråd

Inför samråd

Kommunstyrelsens planutskott har fattat beslut 2018-06-07 om att samråd ska ske. Beslutshandlingar hittar du här.länk till annan webbplats Kallelse till samråd skickas ut till berörda i mitten av augusti 2018. Samråd är planerat till slutet av augusti och kommer att pågå tre veckor.

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S6 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade redan i kommunens översiktsplan från 2003. I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som förändringsområde som ska planläggas inom snar framtid. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplanlänk till annan webbplats (2011) med nya intentioner som programmet inte följer till fullo. Vissa kvaliteter ur programmet så som ökad byggrätt och högre standard på vägarna kommer dock att ses över i planarbetet. Detaljplan för Ryttingevägen är en av flera planerade detaljplaner inom Strömma.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Anna Fredriksson via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejla anna.fredriksson@varmdo.se

Senast publicerad: 2018-06-19