Talande webbLyssna

PFO S7 Strömma

foto på Strömma S7

Planområdet är markerat med vit linje på ortofotot

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Kartbild Strömma S7

I planområdet finns sportstugor och fritidsbebyggelse av enklare slag från 40- och 50-talet som är byggda i en våning i trä.

Status i planarbetet

Planpil Startskede

Arbetet befinner sig nu mellan Samråd och Granskning.

Med anledning av en fördjupad naturinventering har planarbetet fått en förlängd tidplan. Naturinventeringen kommer att offentliggöras i samband med granskningsskedet.

  • Granskning kommer att ske kvartal två 2019.
  • Antagande beräknas ske kvartal 4 2019.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt nya PBL 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med utökat förfarande.

Utökat förfarande=kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, ,granskningsutlåtande, antagande, laga kraft.

Planhandlingar

Planhandlingar PFO S7 Strömma

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S7 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade i kommunens översiktsplan 2010-2030. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan 2012–2030 Värmdö kommun.

Ortofoto över planområdet

Bild på norra sidan av planområdet Strömma S7, vid Brevikssundet nära Strömma kanal.

Karta över planområdet

Planområdet S7 norr om väg 222 har idag 25 fastigheter. Klicka på bilden för att förstora den.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta planarkitekt Gustaf Bowin gustav.bowin@varmdo.se eller exploateringsingenjör David Johansson david.johansson1@varmdo.se. Det går även bra att nå projektledarna via servicecenter på 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-07-02