PFO S7 Strömma

foto på Strömma S7

Häradskartan

Syftet med detaljplanen är att anpassa området för permanentboende och ange riktlinjer för kommande bebyggelseutveckling samtidigt som kommunalt vatten och spillvatten byggs ut.

Kartbild Strömma S7

Planområdet är markerat med rött på kartan ovan

Karta över planområdet

Planområdet är markerat med dubbel blå linje på kartan ovan. Klicka på bilden för att förstora.

Status i planarbetet

Planpil Startskede

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Planhandlingar

Planhandlingar PFO S7 Strömma

Bakgrund

Fastigheterna som ligger inom Strömma S7 är ett av kommunens prioriterade förändringsområden som fanns redovisade i kommunens översiktsplan 2010-2030. Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för hur och i vilken form en fortsatt utbyggnad av områdena ska ske samtidigt som kommunala vatten- och spillvattenledningar (VS) byggs ut.

För området Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma som helhet har ett gemensamt planprogram upprättats 2005 (Program för Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma, Fördjupning av översiktsplanen). Programmet, som upprättades efter kommunens översiktsplan från 2003, kommer inte att ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet inom området eftersom kommunen fått en ny översiktsplan 2012–2030 Värmdö kommun.

Ortofoto över planområdet

Bild på planområdet Strömma S7, den gröna linjen visar strandskyddets gräns.

Karta över planområdet

Planområdet S7 norr om väg 222 har idag 25 fastigheter. Klicka på bilden för att förstora den.

Planförfarande

Planarbetet utförs enligt nya PBL 2010:900 i dess lydelse efter den 1 januari 2015 med standardförfarande.

Standardförfarande=samråd, underrättelse, granskning, antagande, laga kraft.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Britt-Marie Jansson kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl britt-marie.jansson@@varmdo.se.

Senast publicerad: 2017-11-20