Talande webbLyssna

Siggesta 1:6, ändring av detaljplan

Dummybild

Klicka på bilden för att förstora

Området omfattas av en del av fastighet Siggesta 1:6 och är beläget på norra Värmdölandet cirka 15 km från centrala Gustavsberg. För området finns en upprättad detaljplan (D203) vari genom väg 274 passerar. Ägaren till fastigheten Siggesta 1:6 har ansökt om detaljplaneändring av D203.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Enkelt planförfarande - mellan start och samråd

Samhällsbyggnadsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att utarbeta förslag till detaljplaneändring av D203. Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Nuvarande detaljplaneändring ska pröva en omvandling av användningen till hotelländamål samt en ändring av de befintliga byggrätterna.

Samråd för detaljplanen beräknas genomföras Q1 2020.

Planhandlingar

Start-PM Siggesta 1:6, ändring av detaljplan

Bakgrund

Ett planprogram med syftet att möjliggöra etablering av ett nytt hotell med konferenslokaler i anslutning till herrgården färdigställdes under våren 2007. Detaljplanen (D203) som möjliggjorde etablering av önskat hotell vann laga kraft 27 september 2013. D203 medger byggrätt för en ny hotellanläggning om ca 150 hotellrum samtidigt som befintliga kulturmiljöer ska skyddas. Syftet med D203 är bland annat att skapa en hållbar utveckling kring Siggesta Gård, stärka skyddet för bebyggelse inom kulturmiljön, bevara höga naturvärden och förbättra tillgängligheten för allmänheten. Hittills har det avsedda hotellet inte byggts.

Ägaren till fastigheten Siggesta 1:6, AB Kornetten, inkom den 29 januari 2015 med en ansökan om ändring av D203. Önskemål för hotellverksamhet kvarstår, men nuvarande detaljplaneändringar avser en annan plats än den som fastställdes i D203.

Önskemålet av fastighetsägarna är att omvandla den nordöstra delen av planområdet till hotelländamål (se kartbild). I D203 är detta område bestämd för användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden: bostäder. Inom detta område medger D203 också ett antal byggrätter.

Nuvarande detaljplaneändringen ska pröva en omvandling av användningen till hotelländamål samt en ändring av de befintliga byggrätterna.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-07-02